Menu

 

2015 MEB Öğretmen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eksileri Artıları

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17 Nisan 2015 Cuma Günü 29329 Sayılı Resmi Gazete Yayınlandı. Bir hukuki metni toptancı bir yaklaşımla tümden iyi ya da kötü diye etiketlemeyen sendikamız, yeni yönetmeliğin belirsizlik içeren hükümlerine rağmen objektif bir değerlendirme yapmaya çalışmıştır. Buna göre;

1) Öğretmenliğe İlk Defa Atanacaklar İçin 25 Yerine 40 Tercih hakkı Getirildi;
Önceki yönetmelik hükmüne göre ilk atama yolu ile bakanlığımızın öğretmenlik kadrolarına atanan adaylar için 25 tercih hakkı var iken yeni yönetmeliğin 12. Maddenin 4. Fıkrası ile bu sayı 40’a çıkarılmış oldu.

2) Okul Müdürlüğü, Öğretmenin İkinci Görevi Olarak Tanımlandı;
Madde 4’ün “n” fıkrasına göre müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görevleri 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 88 inci maddesine dayandırılarak ikinci görev olarak tanımlandı.

3) Becayiş Hakkı kanunda olmasına rağmen yönetmelikte yerini bulamamıştır;
Yönetmeliğe dayanak olan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 73. Maddesindeki becayiş hakkı getirilmeyerek kanunen verilen ve diğer kamu kurumlarda uygulanan becayiş hakkı yine öğretmenlere iade edilmemiştir. Yönetmeliğin 4. Maddesine “Becayiş: Öğretmenlerin kendi istekleri ile karşılıklı yer değiştirmeyi,” şeklinde bir bent olması gerekirdi. Ayrıca, Yönetmeliğin Dokuzuncu bölümü olan “isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri” başlığının içine, becayiş atama usul ve esaslarının belirlendiği bir madde olması gerekirdi. Öğretmenlerin yer değiştirmelerine çözüm olarak uygulanabilecek becayiş hakkını vermeyip rotasyondan bahsetmek bir hayli anlamsızdır.

4) Engelli Öğretmenlerin Ataması 10. Maddede detaylandırıldı;
Engelli öğretmenlerin ataması bakanlıkça, illere ve alanlara göre belirlenen kontenjanlara yapılacak. Adayların sağlık raporu ise 30/3/2013 Tarihli ve 28603 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre alınması istenmiştir. Engelli adayları ilgilendiren ilgili bu yönetmeliğin 4. Maddenin ç fıkrası gereği 6. Madde ve 7. Maddelerindeki organlardan aldıkları sağlık raporlarına sahip olmaları gerekir.

5) Atama duyurusuna çıkacak olan okullar belirlenirken 6.hizmet alanından başlayarak belirlenip bakanlığa bildirilecek;
Önceki yönetmelik hükmünde bakanlığın atama ve yer değiştirme kadroları için milli eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği kadroların esası için “öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler ile mahalli imkânlarla ihtiyacı karşılanamayan ya da en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları” ifadesi varken yeni yönetmeliğin 11. Maddenin 3. Fıkrasında “İl millî eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacına göre altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle dağıtır ve Bakanlığa bildirir.” Hükmüne dönüştürülmüştür. Böylece o il için norm kadrosu açık olan okullar belirlenip bakanlığa bildirilirken 6. Hizmet alanındaki (şartları en zor olan) okullardan başlaması kesin ifade altına alındı ve zorunluluk haline geldi. Bundan sonra atama için şartları en zor olan okullar da listelerde yerini bulacak.

6) Kurumlar arası atanan öğretmenlerin Zorunlu hizmet mağduriyeti giderilmedi. -"Zorunlu Çalışma Süresinden sayılacak süreler" başlıklı Madde 46'ya "06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bağlı bir devlet memuru iken, bu tarihten sonra Kurumlar Arası İlk Atama ile Milli Eğitim Bakanlığı´na geçenlerden, daha önceki kurumunda Milli Eğitim Bakanlığı´nca Zorunlu Hizmet Bölgesi sayılan yerlerde çalışanların çalıştıkları yıl kadar zorunlu hizmetleri düşülür." Şeklinde hüküm bulunmalı ve öğretmenlerin iki kere zorunlu hizmete tabi olmaları engellenmiş olurdu.

7) Öğretmenlerin Adaylığı iki aşamada kaldırılacak;
I- Performans Sistemi: Aday öğretmenler 3 ayrı performans değerlendirmeye tabi tutulacak, bunlardan ilki birinci dönemin sonunda diğer ikisi ise ikinci dönem uygulanacak. Birinci ve ikinci performans değerlendirme puanlarını (i)okul müdürü ve aday öğretmenin sorumluluğunu almış (ii)danışman öğretmenler ayrı ayrı verecek. Üçüncü değerlendirmede ise okul müdürü ve danışman öğretmenin yanı sıra maarif müfettişi de puanlamaya katılacak. Verilen her performans değerlendirme safhasında puanların aritmetik ortalamaları hesaplanacak. Performans değerlendirmeyi geçebilecek için; Birinci performans notunun %10’u, ikinci performans notunun %30’u, üçüncü performans değerlendirme notunun %60’ı toplanarak 50 puan ve daha üzerinde puan alınması gerekiyor. Performans notuna ve diğer sınav notlarına itiraz süresi 5 iş günü olarak belirlenmiş ve İtirazın 10 iş günü içinde sonuçlandırılması hükme bağlanmış. 50 puanın altında performans notu alan adaylar öğretmenlikten uzaklaştırılacak, bu durum hiçbir hukuki kurama uymadığı gibi devletimize de yakışmamaktadır, dava konumuz olacak.
Geçici Madde 6 ‘a göre şu an görevde olan aday öğretmenler üç değil iki defa performans değerlendirme notu alacak, bunlardan ilkinin %30’u ikinci değerlendirmenin %70’i toplanarak geçer bir puan elde etmesi isteniyor. Bu hükümde değerlendiricilerde maarif müfettişi olup olmayacağı belirtilmemiştir. Bu zamana kadar yaşanılan belirsizlikten dolayı ve yeteri kadar zamanda adaylık sürecine tabi olmadıkları için şu an görevdeki her aday öğretmen direkt olarak asaletlerini almalıdır.

NOT: Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirmesi de idari yargı kuralları gereği hüküm altına alındığı için adayların düşük not alması durumunda bunun sorumluluğunun değerlendiricilere (müdür, danışman öğretmen ve maarif müfettişi) ait olduğu ve verilmeyen bir puanın bile belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden aday öğretmenlere gerçek dışı ve keyfi düşük puan verecek değerlendiricilerin bulunma ihtimali düşüktür. Çünkü değerlendiriciler tüm verdiği, vermediği puanları belgelendirmek zorunda kalacak ve ispatlayamaz ise ibre değerlendiricilerin tarafına dönecektir.
II- Yazılı Puanları: Performans notu 50 puan ve üstünde alan adaylar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uyguladığı yazılı sınava katılacak. Mülakat, bakanlığın takdir yetkisine bırakılmış, mülakatın yapılmasına karar verilirse de yazılı sınav sonucu açıklanmadan yapılması istenmiştir. Mülakat ise a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilerek yapılacak. Yalnızca yazılı sınava dayalı olarak adaylık kaldırılacaksa 60 puanın üstünde sınav notu almış olmak gerekir fakat yazılı ve mülakat ile adaylık kaldırılacaksa yazılı ve mülakattan alınmış puanların aritmetik puanların 60’ın üstünde olması gerekir.
Mülakat ile bu özelliklerin ölçülebilmesi imkansız görünmektedir ve ölçme işlemine hata karışacağından öğretmenlerin hayatını etkileyecek mülakat işlemlerinin iptali gerekmektedir.

8) Yazılı değerlendirmesinde başarılı olmayanlar başka okullarda tekrar adaylığa tabi tutulacak;
Yazılı veya mülakat sınav ile yazılı puanların aritmetik ortalamasından 60’ın altında puan alan adaylar il içinde başka okullara görevlendirilip yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacaklar burada da yeteri puanlara sahip olmayanların öğretmenliği düşmüş olacak. İlk değerlendirmede başarısız puan verilenlerin yargıya gitme hakları bulunmaktadır keyfi uygulamalar söz konusu bile olamaz bunu hatırlatmak isterim

9) Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmenler bulundukları ilde sadece hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak;
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine, adaylık dahil üç yıl hizmeti olan öğretmenlerden hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılacak. Bu madde ile genç öğretmenlerin fen lisesi ve sosyal bilimler lisesine geçmelerinin önü zorlaştırılmış oldu. Ayrıca her ilde mevcut öğretmen ihtiyacı karşılanmadığı düşünüldüğünde, bu tür atamanın valiliklerce değil tüm Türkiye geneli tercih edilebilecek şekilde sınava dayalı bir şekilde yapılması gerekirdi.

10) Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin ataması değerlendirme formu ve uygulama sınavına göre yapılacak;
Adaylık dahil 3 yıllık hizmet süresi olan öğretmenler öncelikle değerlendirme sürecinden geçecek ve uygulama sınavında başarılı olanların puan üstünlüğüne göre atamaları yapılacak. Öğretmenlerinin Seçimi için uygulama sınavının yanı sıra alan bilgisini ölçecek yazılı sınav şartı aranmalıydı ki öğretmenlerin bu liselere seçilirken objektif değerlendirmeye tabi olmasını sağlayacaktı. Ayrıca Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonlarında ilgili liseye öğretmen seçimi için ilgili alanda üniversitelerde halen görev yapan alanlarında uzman kişilerin olması ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olurdu. Ayrıca ek 6’daki uygulama formu, uygulama becerisi ve ile tutum ve davranış kriterleri olarak belirlenmiş olup net alanlara dönük net kriterler getirilmeliydi bu hali ile uygulama sınavının geçerliliği düşmektedir.

11) Ücretsiz izindeki sendikacılara Hizmet puanı verilecek;
Yönetmeliğin 41. Maddesinin b fıkrasına göre 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen süreleri izne ayrıldığı ilin birinci hizmet alanına göre hizmet puanları verilecek.

12) Mehil müddetinde geçen sürelerin hangi kuruma göre verileceği kesin hükme bağlandı;
Yeni yönetmelikte , “Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.” İfadesi ile mehil müddetindeki sürenin hesabı netleştirilmiş oldu.

13) AES olarak taleplerimiz arasında yer alan, zorunlu hizmet süresini aştığı halde fazladan çalışan öğretmene kaldığı her sene için artan hizmet puanı verilecektir. Sendikamız talebinde olduğu gibi bu çalışmanın emekliliğe yansıyacak ek ödeme (tazminat) ile de desteklenmesi gerekir.
Anadolu Eğitim Sendikası olarak, yönetmeliğe zorunlu hizmet görevini bitirdikten sonraki her sene için fazladan hizmet puanı verilmesini önermiştik. Bakanlık, yönetmeliğin 40. Madde 6. Fıkrasına “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.” şeklinde ekledi. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okullarda öğretmen ihtiyacını bir nebze gidereceği gibi öğretmenlerin de yer değiştirme isteklerini olumlu yönde etkileyecektir. Bunun için bölge tazminatlarının da düzenlenmesi, pozitif ayrımcılık getirilmesi gerekir.

14) Rotasyon şartları belirlendi kademeli uygulanacak;
Öğretmenler, aynı okulda aday öğretmenlik süreleri dahil en fazla 8 yıl çalışabilecek fakat ilk aşamada yeni yönetmeliğin uygulanması kademeli olarak gerçekleşecek. Geçici Madde 3’e göre bu yaz 12 yıl aynı eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler rotasyona tabi tutulacak ve her sene rotasyon süresi birer yıl aşağı çekilecek. 2018 yaz yer değiştirme döneminde 9 yıl aynı öğretmenler rotasyona tabi tutulacak ve 2019 yılında yönetmelik hükümlerinde olduğu gibi 8 yıl aynı okulda görev yapanlar rotasyona tabi tutulacaklar. Sendikamız özendirilmiş iller arası rotasyondan yanadır, Doğuda çakılı kalmış öğretmenlerin, özellikle bekar öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirebilmesinin tek yolu budur.

15) Müdür ve Müdür yardımcıları Rotasyondan muaflar;
48.maddenin 6. Fıkrasında yazılı bulunan “8 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilir.” Hükmü ile müdür ve müdür yardımcılarının görev süreleri, öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda çalışması gereken 8 yıllık hizmet süresinin hesabına katılmamaktadır. İkinci görev olarak yönetici görevini üstlenmişlerin asıl görevleri öğretmenlik olduğu düşünüldüğünde kurum içinde eşitliği ve huzuru bozacaktır, zaten rotasyon sıkıntı getirecekken bu hali ile de öğretmenler arasında ayrımcılık oluşturacaktır ve dava konusu olacaktır.

16) Rotasyonda 4+4+4 sistemine geçerken okulları değiştirilen öğretmenlerin süreleri birlikte değerlendirilecek;
2012 yılında kademeli olarak geçiş yapılan eğitim sisteminden dolayı adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 8 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınacak.

17) Rotasyonda, sınıf Öğretmenleri 4. Sınıf öğrencileri ortaokula gönderdikten sonra azami süreyi bitirmiş sayılacaklar;
Ara sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinden aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranlar aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4 üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla zorunlu yer değiştirmeye tabi olacak.( Birleştirilmiş sınıfları okutanlar hariç)

18) Rotasyon ilçeler (grup) arasında yapılacak;
Bulunduğu okulda 8 yıllık hizmet süresini dolduran öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri yazın yapılacak ve ildeki valilikçe belirlenen ilçe grupları arasında isteğe bağlı tayin isteyecek, tercihlerine yerleşemeyenler re’sen atanacaklar. Mazeretleri olan öğretmenlerin rotasyonu hakkında herhangi bir hüküm bulunmaması da birçok mağduriyeti beraberinde getirecektir. Becayiş gibi isteğe bağlı yer değiştirme hakkı vermeyen bakanlığın öğretmenleri rotasyona tabi tutması ve re’sen ataması kabul edilemez ve eğitimcilerin verimliliğini de düşürecektir.

19) Bazı öğretmenler rotasyondan muaflar;
Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, engelli öğretmenler, engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan, bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler rotasyondan muaflar.

20) Eğitim özrü yine yönetmelikte yerini bulamadı;
“ Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlığında eğitim mazeretine bağlı yer değiştirme hakkının verilmemesi eğitim bakanlığımızın temel amacı ile bağdaşmamakta ve yakışmamaktadır. Öğretmenlerin yüksek lisans doktora gibi eğitimleri teşvik edilmesi gerekirken, kendini geliştirmek isteyenlerin ülkenin her yerinde eğitim alabilme hakkı yönetmelik ile ket vurulmuştur. Eğitim mazeretinin çarpıklıklarını engelleyecek hükümler ile beraber eğitim mazeretine bağlı yer değiştirme başlığı yönetmelikte kesinlikle bulunmalıydı.

21) Engellilik durumuna bağlı yer değiştirme hakkının yönetmeliğe eklenmesi yerinde adım olmuştur;
Sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak bir defaya mahsus yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

22) Aile birliği mazeretinde “3 Yıl sigorta şartı” konusunda MEB topu taca attı;
Taslakta detaylıca mazerete bağlı yer değiştirmeleri işleyen MEB büyük tepkiler üzerine, Yönetmeliğin 49. Madde 1. Fıkrasında “Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.” Diyerek üç yıl şartı dahil diğer mazerete bağlı yer değiştirme şartlarındaki sorunlu hükümleri çerçeve yönetmeliğe bıraktı ve bir nevi üstünden atmış oldu fakat her kurum ve kuruluşun çerçeve yönetmeliğe uygun kendi yönetmeliklerini kendi memurlarına özgü olarak hazırlaması ve açıklığa kavuşturması gerekiyordu. Bu hali ile sorunlu maddelerin etkisi yeni yönetmeliğe girmiş oldu.

23) İkisi de Öğretmen olan eşlerin ortak ile atanmasını düzenleyen madde iller arası atamayı engeller, devlet ailenin hangi ilde bütünleşeceğine karar veremez, engel çıkaramaz.
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirecekler için “ Her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.” Düzenlemesi her ne kadar olumlu bir düzenleme gibi görünse de aksine sorunlu bir düzenleme olarak karşımıza geliyor. İller arası yer değiştiren öğretmenin arkasından gitmek isteyen öğretmen bu madde engeline takılabilir ve bulunduğu ilde çalışılması gereken süreyi tamamlayıp atanma hakkını kazanan öğretmenin de mağdur olmasına yol açacaktır. Kısacası bu madde korkusunu yaşayan öğretmenler iller arası yer değiştirme hakkını kullanmaktan çekinecek ve yer değiştirmeyen öğretmenlerin varlığından bahseder duruma geliriz.

24) Soruşturmalar sonucunda öğretmenlerin istekleri dışında il/ilçeler arasında görev yerlerinin değiştirilmesi eski yönetmelikte de yer alan bir tedbir olsa da, fiili bir yararı yoktur.
Ellinci maddede soruşturma sonucunda öğretmenlerin başka ilçe veya illere gönderilmesinin bu yönetmelikte de yerini bulması eğitim adına herhangi bir yarar getirmez. Tabiri caiz ise sürgün edilen öğretmenlerin 3 yıl geçmedikçe geriye atanma hakkından 3 yıl boyunca mahrum bırakılmasının da hiçbir mantıklı açıklaması yapılmaz. Bir hata varsa bile tümüyle öğretmenleri kaybedecek yaptırımlardan kaçınmak gerekir. Ayrıca geçmiş dönemde bu hususta sürgün alan öğretmenlerin açtıkları mahkemeleri kazandığını da hatırlarsak hukuki olarak ta sıkıntılı olacağını söyleyebiliriz. Bu hüküm de öğretmenin isteğine bağlı olmalı.

25) Eşi veya çocuğu ölen öğretmenler ile Eşi emekli olan öğretmenlerin yer değiştirme hakkının bulunabilmesi için süre 6 aydan 1yıl’a çıkarıldı, boşanma özrüne yer ver verilmedi;
Önceki yönetmelikte eşi ölen öğretmenler için yer değiştirme hakkı ölümün 6 ay içinde gerçekleşmesi gerekirken yeni yönetmelikte bu süre 1 yıla çıkarıldı ve bu hak çocukları ölen öğretmenlere de verildi. Eşi emekli olan öğretmenlerin yer değiştirme hakkının emekliliğin 6 ay içinde gerçekleşmesi birçok mağduriyete sebebiyet veriyordu. Yeni yönetmelikte bu durumda giderilmiş oldu. Sendikamız boşanmanın da özel hayatı etkileyen haller kapsamında özür grubu içinde yer alması gerektiğini savunur.

26) Şehit veya malul olan kamu görevlisi, er/erbaşlar ile birinci dereceden yakın olan öğretmenler zamana bağlı olmaksızın yer değiştirme hakkına sahip;
Yer değiştirme döneminden önceki altı ay içinde eşi, annesi, babası veya çocuğu şehit olan veya malul olan öğretmenlerin tayin hakkı var iken yeni yönetmelikte bu süre kaldırıldı ve bu hakkı kullanırken artık zamana bakılmayacak.

27) Çocuğu Farklı ilde lise kazanan öğretmenlere tayin hakkı verilmedi;
Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlere, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilme hakkı ellerinden alındı. Bu hakkın yönetmelikte bulunması gerekirdi, MEB eliyle öğretmen çocuklarının mağdur edilmemesi gerekirdi.

28) Özür Grubu atamalarında il ve ilçe emrine atama düzenlemesi yoktur;
MEB in özür gruplarını il ve ilçe emrine atamayacak olması bazı atamaların yapılamayacağına, atama sonrası mağduriyetlerin de süreceği anlamına gelir. Özrü bakanlıkça kabul edilmiş öğretmenin puan-kontenjan yetersizliği ile yer değiştirememesi geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de dava konusu olacaktır. İller arası yer değiştiren öğretmenin bu defa da aynı il içinde mağdur olması da yüksek olasılıklıdır. Nitekim; halen il içi mağduru olan öğretmen sayısı on binlerle ifade edilir.

29) Alan Değişikliğinin yapılacağı tarih yönetmelikte belirtilmemiş;
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuru tarihi yönetmeliğin 60. Maddesine” Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.” Şeklinde belirlenmiş. Alan değişikliğinin hangi zamanlarda yapılacağına dair kesin tarih verilmediği için belirsizlikler oluşacak bu yüzden MEB tüm yıl boyunca alan değişikliğini isteyen öğretmenlerin başvuru taleplerini duyacak ve taleplerin yerine getirilmemesinden kaynaklı MEB’e güven zarar görecektir. Bu yüzden alan değişikliğinin belirli bir plan ve program içinde kesin tarihi belirten hüküm, 60. Maddede kendini bulmalıydı. Aynı zamanda her il aynı norm açık kadroya sahip olmadığı için alan değişikliği atamalarının il içinde değil tüm Türkiye’de yapılması yönetmeliğe eklenmeliydi.

30) Bazı öğretmenlerin Atamaları bakan tarafından yapılması eşitlik ilkesine aykırı;
Tüm öğretmenler aynı mevzuat hükümlerine tabi iken bazı öğretmenlerin yeni yönetmeliğin 61. Maddesine göre bakan tarafından özel bir muameleye tabi olması eşitlik ilkesine aykırıdır. Her ne kadar 652 sayılı KHK’nın 37. Maddesine dayandırılırsa da bu madeninde hukuki olarak geleceğinin belirsiz olduğunu hatırlatmak isteriz.

31) Öğretmenlik dışında göreve geçmiş öğretmenler 6 ay içinde tekrar öğretmenliğe geri dönebilecekler.
Geçici Madde 4’e göre, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atanmış olan öğretmenler, Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde yeniden öğretmenliğe atanabilecekler.

32) Toplam 6 yıl çalışan dershane öğretmenleri KPSS’ siz mülakat ile öğretmen olarak atanacak;
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki tüm adaylar KPSS’ ye maruz kalır iken dershane öğretmenlerinin KPSS şartı aranmaksızın atanabilmesini kabul etmiyoruz, her türlü mülakat da hukuken sorunlu ve sübjektiftir. 1/1/2014 tarihi itibarıyla toplam altı yıl ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapmış olanlar yapılan mülakat puanı üstünlüğüne göre dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle ilan edilen kontenjan dâhilindeki öğretmen kadrolarına atanacaklar. Dört yıl başka yere atanması da hukuki olarak çelişkilidir. Dershane öğretmenlerinin mağdur edilmemesi, bilgi ve tecrübelerini kamu okullarında kullanmaları arzulayan sendikamız özel atama kontenjanlarının kamuya ilk atama bekleyen öğretmenleri mağdur etmeyecek şekilde ayrılması gerektiğini savunur.

Sonuç Olarak; bazı kritik maddeleri üst hukuk normlarına havale edilmiş, pek çok hükmü de belirsizlik içeren atama ve yer değiştirme yönetmeliği, süreç içerisindeki uygulamalarıyla ve sonuçlarıyla daha net değerlendirilebilir. Sendikamız hak kaybı anlamına gelecek, tehlike içeren maddelerin iptali için Danıştay nezdinde dava hazırlığındadır. Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Sedat DEĞER
Anadolu Eğitim sendikası
Hukuk ve TSS Genel Başkan Yardımcısı

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar