Menu

 

İdare Mahkemesi, öğretmenlikte 40 yaş şartı aranamaz, dedi

Ankara 18. İdare Mahkemesi, öğretmenliğe atamada 40 yaşını doldurduğu için başvurusu kabul edilmeyen öğretmen adayının açtığı davada, davacı lehine karar verdi.

Bilindiği üzere, öğretmenliğe atamada 40 yaş şartı aranmaktadır.

Daha önce, 40 yaş şartı arayan yönetmelik hükmünün iptali için Danıştay'a açılan davada, Danıştay bu düzenlemeyi hukuka uygun bulmuştu.

Danıştay, 2013 tarihli bir kararında ise, 40 yaş şartının daha önce MEB'de usta öğretici olarak çalışanlar için aranmayacağına karar vermişti.

MEB ise son yönetmelik taslağında, 40 yaş şartını 1,5 yıl esnetecek bir düzenlemeye yer vermişti. 

Üst karar mercii olan Danıştay'ın kararı bu şekildeyken, 3 hakimli Ankara 18. İdare Mahkemesi, açılan bir davada, 2014/1 öğretmenlik alımlarında aranan 40 yaş şartından dolayı, elektronik başvuru forumunda müracaat edemeyen bir adayın açtığı davada, MEB işleminin yürütülmesinin durdurulmasına kararı verdi.

Ancak bu karar kesin ve herkesi bağlayan bir karar değildir. Sadece dava açanı ilgilendirmektedir. MEB bu karara karşı Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edecektir. Ayrıca MEB, esasa ilişkin mahkeme kararı da aynı yönde çıkarsa, Danıştay'da temyiz yoluna başvuracaktır. Danıştay kararı sonrasında emsal bir karar oluşabilecektir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C. 
ANKARA
18. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/1531

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) : ÖZLEM DAL

VEKİLİ : AV. HALİT ÖĞÜN

Mustafa Kemal Mah. 2143. Sokak No:5/7 Ekin Apt. Eskişehir Yolu Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA

VEKİLİ : AV. SEVİ KILIÇ

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı vekili tarafından, müvekkilinin 40 yaşından gün aldığı gerekçesi ile atanmamasına ilişkin 25/09/2014 tarih ve 4197537 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek yürütmenin durdurulması hakkında işin gereği görüşüldü;

Dava, davacı vekili tarafından, müvekkilinin 40 yaşından gün aldığı gerekçesi ile atanmamasına ilişkin 25/09/2014 tarih ve 4197537 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 91. maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez." hükmü;

Anayasa'nın dördüncü bölümünde yer alan Siyasi Haklar ve Ödevler başlığı altında yer alan 70. maddesinde; "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez." hükmü; 128. maddesinin 2. fıkrasındaise; "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükmü yer almıştır.

Anılan Anayasa hükümlerine göre, kamu hizmetlerine girme hakkı Anayasa'nın Siyasi Haklar ve Ödevler başlığı altında düzenlenmiş olup, bu nitelikteki haklara getirilecek sınırlamaların mutlaka kanun ile düzenlenmesi zorunludur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memuriyete girişte yaş" koşulunu düzenleyen 40. maddesinde genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği düzenlenmiş, "Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel ve özel şartları" düzenleyen 48. maddesinde ise genel şart olarak Kanun'un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak gerektiği belirtildikten sonra kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımanın da özel şart olarak aranacağı düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 04/03/2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 6. maddesinin (d) bendinde; "Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibariyle kırk yaşından gün almamış olmak" hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; 2014/1 Öğretmen Atama Döneminde davacının atanmak için yaptığı başvurusunun 40 yaşından gün almış olması nedeniyle elektronik sistem tarafından kabul edilmediği, bunun üzerine atamasının yapılması için davalı idareye başvuran davacının başvurusunun reddi üzerine, davalı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim-öğretim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev yaptığını, "40 yaşından gün almamış olmak" koşulunun kendisinde aranmaması gerektiğini belirterek bakılan davayı açtığı görülmektedir.

Anayasa'nın yukarıda yazılı hükümleri uyarınca, kamu hizmetine giriş koşulları ve kamu görevlilerinin temel hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna girebilme için 18 yaşını tamamlama koşulunun getirildiği, sözkonusu Kanunda, Devlet memurluğuna atanmak için başka bir yaş sınırlaması getirilmediği, kamu görevlisi statüsünde yapılan öğretmenlik hizmetinin Anayasa'nın 70. maddesine göre yürütülen bir kamu hizmeti olduğu açık bulunduğundan, herhangi bir yasal düzenleme yapılmaksızın böyle bir kamu hizmetine girişte Yönetmelik ile azami yaş koşulu getirilmesinde ve bu koşula göre davacının atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 04/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN VEKİLİ Üye Üye

ABDULLAH GÖKCE MUHİDDİN KARATAŞ TOLGA ÖZGAN

Memurlar.net

 

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar