Menu

 

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağı tespit, eleştiri ve öneriler

Tespitler;

Memur Olarak Atanan Öğretmenler Geri Dönebilecek

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Öğretmenlik görevi dışındaki görevlere atananlar " başlıklı geçici 2. maddesindeki; "Öğretmenlerden Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atanmış olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğretmenliğe atanabilir." hükümlerine göre özür durumunun gerçekleşmesi için memur olarak atanan öğretmenler 6 ay içinde öğretmenliğe geri dönebilecekler.

Bazı Okullara Direkt Bakan Atama (Yer Değiştirme) Yapacak

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının Atamaları Bakan tarafından yapılacak öğretmenler" başlıklı geçici 52. maddesindeki; "652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek yönerge ile belirlenir." hükümlerine göre ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak. Madde başlığındaki "atama" ibaresinin "yer değiştirme" olarak düzeltilmesi yerinde olacaktır.

Yatılı Bölge Ortaokullarında Öğretmenlerin Yarısı Kadın Olacak

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Yatılı bölge ortaokullarına atamalar" başlıklı 46. maddesindeki; "Yatılı bölge okullarında öğretmen norm kadro sayısının öğrenci durumuna göre en az yarısının kadın ya da erkek öğretmen olması esastır." hükümlerine göre yatılı bölge ortaokullarında öğretmenlerin yarısı kadın olacak.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerde Yeni Açılan Eğitim Kurumlarına Başvurabilecek

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Yeni açılan eğitim kurumları" başlıklı 45. maddesindeki; "Yer değiştirme dönemleri dışında eğitim-öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır." hükümlerine göre önceden yeni açılan eğitim kurumlarına yer değiştirmek için başvuruda bulunamayan norm kadro fazlası öğretmenlerde yeni açılan eğitim kurumlarına başvurabilecek.

Engellilerin Yer Değişikliği Yönetmelikteki Yerini Almıştır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği" başlıklı 39. maddesindeki hükümler ile engellilerin yer değişikliği yönetmelikteki yerini almıştır.

Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Yönetmelikteki Yerini Almıştır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme" başlıklı 38. maddesindeki hükümler ile Öğretmenlerden kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenlerin yer değişikliği yönetmelikteki yerini almıştır.

Kesintisiz Son 3 yıl SGK Yönetmelikteki Yerini Almıştır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme" başlıklı 36. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; "(1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği; ç) Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir." hükümlerine göre 3 yıl kesintisiz SGK şartı yönetmelikteki yerini aldı.

Sağlık Raporu Her Yerden Alınamayacak

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme" başlıklı 38. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Öğretmenlerden kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları veya yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşlerinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilir." hükümlerine göre sağlık raporu artık sadece eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak.

Engelli Yakını Olanlarda Yer Değiştirebilecek

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme" başlıklı 38. maddesi 3. fıkrasındaki; "Öğretmenlerden başkasının güç ve yardım olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu yetkili sağlık kurulu raporuyla tespit edilen eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen görev mahalli dışındaki resmi veya özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretim yapmaları gerektiğine özel eğitim değerlendirme kurulunca karar verilenler, bu eğitim kurumlarının bulunduğu il veya ilçedeki norm kadrosu uygun olan bir eğitim kurumuna atanır." hükümlerine göre engelli eş, çocuk veya kardeşleri varsa yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Yönetmelikteki Yerini Almıştır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi" başlıklı 3 bölümü 15, 16 ve 17. maddeler ile Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin seçimi yönetmelikteki yerini almıştır.

Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Yönetmelikteki Yerini Almıştır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi" başlıklı 4 bölümü 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. maddeler ile Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin seçimi yönetmelikteki yerini almıştır.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Eğitim Kurumlarının Belirlenmesinde Yeni Kriterler Belirlendi

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Eğitim Kurumlarının Belirlenmesi" başlıklı 27. maddesindeki hükümler ile okulun bulunduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkanının bulunup bulunmadığı, barınma, ikamet ve konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı, bir öğretmenin, isteğiyle en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapıp yapmadığı, asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı, ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek Yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı gibi zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesinde yeni kriterler belirlendi.

Rotasyon İl İçi Yapılacak, Süresi 8 Yıl Olacak

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi" başlıklı 35. maddesindeki hükümler ile rotasyon il içi yapılacak, süresi 8 yıl olacak ayrıntıları için "Rotasyon, 8 yıllık öğretmene uygulanacak" haberimizi tıklayınız.

Hizmet Puanında Lisans Üstü Eğitim Yapana Ekstra Puan Verilecek

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Hizmet puanları" başlıklı 28. maddesi 4 fıkrasındaki; "(4) Bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir. Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir." hükümlerine göre lisansüstü eğitim yapana ekstra puan verilecek.

Eleştiri ve Öneriler;

40 Yaş Şartı Kaldırılmalıdır.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Atama şartları" başlıklı 5. maddesi (f) bendinde; "f) Öğretmenliğe ilk defa atanacakların, başvuruların yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları." hükmünde yer aldığı üzere 40 yaş şartı halen yerini korumaktadır. Yetkililer ve siyasiler tarafından defalarca kaldırılması sözü verilen bu hüküm verilen sözler yerine getirilerek kaldırılmalıdır.

Teknik Olarak Sözleşmeli Öğretmenlerde Muafiyet Maddesine Eklenmelidir

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 32. maddesi 1 fıkrası (a) bendinde; "(1) Öğretmenlerden; a) 06/05/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayan, öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur." hükümlerine göre 06/05/2010 tarihinden önce göreve başlayan öğretmenlere sözleşmeli öğretmenlerde kafaların karışmaması için eklenmelidir.

İlk defa atanacak öğretmenleri için kurulan Komisyon Yönetmelikte Unutulmuş

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu" başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre kurulan ve "Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri" başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre görev yapan ve ülkedeki genel yetkili sendikanın da bulunduğu kısaca atama komisyonu diye bilinen komisyon taslak yönetmelikte bulunmamaktadır. Şu anki yönetmelikteki hükümlerin aynen korunarak yeni yönetmeliğe alınması yetkili sendika yerine ülkedeki 3 büyük sendikanın komisyona dahil edilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

Yer Değiştirmeleri Yapacak Komisyon Yönetmelikte Unutulmuş

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu" başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre kurulan ve "İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri" başlıklı 9. maddesindeki hükümlere göre görev yapan ve ildeki yetkili sendikanın da bulunduğu kısaca atama komisyonu diye bilinen komisyon taslak yönetmelikte bulunmamaktadır. Sadece Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi için kurulan bir komisyon bulunmakta bu komisyonda sendika yetkilileri bulunmamaktadır. Şu anki yönetmelikteki hükümlerin aynen korunarak yeni yönetmeliğe alınması yetkili sendika yerine ildeki 3 büyük sendikanın komisyona dahil edilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

Dönüştürülen Okullardaki Öğretmenlerin Hakları Korunmalıdır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Kazanılmış haklar" başlıklı geçici 1. maddesinde okulları dönüşen fakat şartları dönüşen okullara uymayan öğretmenler unutulmuştur.

Okul dönüşümü nedeniyle görev yaptıkları okul Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine dönüşen öğretmenler bu okullara ilgili mevzuatınca atanmış sayılmalı bu öğretmenler cezalandırılmamalıdır.

Doğudaki Öğretmen Yine Yerinde Çakılı Kaldı

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması" başlıklı 49. maddesindeki; " İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir." hükümlerine yer alan iller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki boş kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek.

Bu şu demek önceden MEB; 1. bölgede %25, 2. bölgede % 50 3. Bölgede ise % 100 kontenjan açmaktaydı bu yönetmelikle yasal hale getirilmiş ve doğudaki öğretmen yine yerinde çakılı kalmıştır.

Dönüştürülen Okullardaki Öğretmenlerin Atanmaları Kafa Karıştırmaktadır

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" 41. maddesindeki; "(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, alanlarında norm kadro bulunması halinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır." hükümlerine göre dönüştürülen okullardaki öğretmenler öncelikle bu okula atanacaktır. Fakat okulun taşınması, kapatılması, öğrencilerin toplu olarak bir başka okula nakledilmesi halinde vs durumlarda oluşacak norma önceki okuldaki öğretmenin aktarılması şeklinde madde metni yeniden yazılmalıdır. Aksi halde fen lisesine dönüştürülen okullarla karıştırılacaktır.

Çocuğunun Ortaöğrenimi Nedeniyle Yer değiştirme İsteğinde Bulunabilenler Artık Bulunamayacaklar

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 39. maddesi 9. fıkrasındaki; "(9)Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri halinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar." hükümlerine göre çocugunun ortaöğrenimi nedeniyle yer değiştirme isteginde bulunabilenler taslak yönetmelige göre artık bulanamayacaklar

Becayiş Unutulmuş

Eğitimde öğrenci ve öğretmen olmak üzere iki önemli kesim bulunmaktadır. MEB, daha kaliteli bir eğitim vereceğim derken ve buna yönelik kararlar alırken, uygulamadan en çok etkilenecek olan öğretmenleri ve diğer personeli hiç dikkate almamaktadır. Şuan hemen her gün nakil mağduriyetle medyada haber konusu olmaktadır. Bakanlık, nakil sorununu çözmek için girişimde bulunmalıdır. Becayiş bunun için en kısa vadeli enstrüman olarak durmaktadır.

"Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen becayiş, atamalarda en çok başvurulan yöntem. Eş ya da puan yoluyla atamalarını isteyen, ancak norm kadro ve zorunlu hizmet uygulaması yüzünden atanamayan öğretmenler, becayiş ile kanundaki tüm atanma şartlarını taşıyorlar. Ama MEB kendi yönetmeliklerinde bu uygulamaya yer vermediğinden, Öğretmenler, 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükümlerinden kaynaklanan bu haklarını kullanamıyorlar. Bu nedenle MEB bu yönetmelikte Becayişi maddeleştirmelidir.

Yönetmelikte Görevlendirme Maddesinin Olmasında Kamu Yararı Bulunmaktadır

Ahbap çavuş siyasi ilişkiler vs gibi sebeplerle yapılan öğretmen görevlendirmeleri kesinlikle yasaklanmalıdır. Ailevi durum, boşanma, sağlık, doğum, doğum öncesi ve sonrası durumlar, okula ulaşım olağanüstü haller ve güvenlik gibi mücbir sebeplere bağlı görevlendirmeler atama komisyonca karar verilmek üzere yapılmalıdır. Bu yönde yönetmeliğe madde konulmalıdır.

MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağı

Ahmet KANDEMİR-Memurlar.net

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar