Menu

 

2014 Eylül Ayı Öğretmen Atama Kontenjanları Yayınlandı

2014 Eylül Öğretmenlik Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi İçin Tıklayınız


BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ


2014 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Milli Sporcuların Ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 40.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 12-18 Eylül 2014 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.

Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

A.Öğretmen olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:

1-Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2-Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

3-Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,

4-Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

5-2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak

6-Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

7-Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

8-Sağlık yönünden, Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

9-Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.

10-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından 40 yaşından gün almamış olmak. (25/08/1975 ve daha sonra doğumlu olanlar başvurabilecektir.) Ancak;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda en az 1 (bir) yıl görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlardan,

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına geçen ve halen görev yapanlardan,

-Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlardan,

-Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak halen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra ayrılmış olanlardan,

-5525 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; "4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz." hükmü kapsamında bulunanlardan emekliye ayrılmamış olanlarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmayacaktır.

Ayrıca, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda 40 yaşından gün almamış olma, KPSS sınavına katılmış olma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.

B.İlk atama kapsamında;

-Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Kamu kuramlarında öğretmen olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan görevden ayrılanlar veya adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

başvuruda bulunabilecektir.

Ayrıca, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında bulunanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecek; ancak, bu seçeneklerden yalnızca biri tercih edilebilecektir.

C.Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında;

-Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlar ile kamu kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan görevden ayrılanlar ve diğer kamu kurumlarında öğretmen veya başka unvanlı kadrolarda görev yapanlar başvuruda bulunabilecektir.

-Atamalarda esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, kamu kuramlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süreleri; temel askerlik eğitimi hariç olmak üzere asker öğretmen olarak geçirilen hizmet süreleri; resmi görevle yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında geçirdikleri hizmet süreleri; eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri; yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

-Hizmet süresinin hesabında; vakıf üniversitelerinde geçen süreler, özel öğretim kuramlarında geçen süreler, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere geçen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçen süreler, resmi görevle gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında geçen süreler ile askerlik dahil aylıksız izinli olarak geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

-Öğretmenlikten ayrılmış olanlar, ayrıldıkları tarihteki alan öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunacaktır. Öğretmenlikten ayrılanlardan daha önce görev yaptıkları alanları kaldırılanlar ise öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana başvuracaktır.

Ç. Milli sporcuların ataması kapsamında, aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;

a)Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

b)Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde; Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

c)(a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,

öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi öğretmenliği için başvuruda bulunabilecektir.

-Bu kapsamda yapılan başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce adayın milli sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır. Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından seçilmiş olan il milli eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekalet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il milli eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl milli eğitim müdürlükleri, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onaylayacaktır. Başvurular onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

D.Başvuru

-Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

-Elektronik Başvuru Sayfası "İlk Atama", "Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama" ve "Milli Sporcuların Atanması" şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formunu kullanarak başvurularını yapacaktır.

-Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar, atanacakları alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

-Yukarıda sayılanların dışındaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan türünde atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

-Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

-Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

-Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

-Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün veya en geç takip eden gün onaylanacaktır.

-Öğretmen olarak görevli iken görevinden ayrılmış olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde birden fazla alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri bir alana başvuruda bulunabilecektir.

-Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler bu durumu, Ek-2 Dilekçe ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks yoluyla (Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il milli eğitim müdürlüklerince "e-posta" yoluyla bildirecektir.

-Adayların başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

-Elektronik Başvuru Formuna adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. Adaylar atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacakları il/ilçe ve adres bilgileri ile tercihlerini söz konusu form üzerinde belirteceklerdir.

-Bakanlığımız öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevden ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına atanıp halen bu kurumlarda görev yapanlar, ayrıldıkları eğitim kurumunu/halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvurularını onaylatacakları il/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Başvuru Formunda belirtecektir. Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykırı başvuruları onaylamayacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

-Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

-Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

-Beden eğitimi alanına kaynak olan bölüm mezunu öğretmen adaylarından milli sporcu belgesi almış olanların başvuruları, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla) Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor

Genel Müdürlüğü ile il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısında; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının iptal edildiği belirtildiğinden Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının, Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

-Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

1.Başvuruda istenecek belgeler

-Başvuruda adaylardan;

a)Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b)Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c)Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d)Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,

e)Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

f)Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen "okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri" için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

g)Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

ğ) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,

h)Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

ı) Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge,

istenecektir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hali olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

E.Tercihler

-Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumlan arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir.

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

a)"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

b)"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum."

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

 -Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

 F.Öğretmenliğe atamaya kaynak programlar

 -Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.trinternet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

 -İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önce öğrenim görüp mezun olanlar ile 2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar "Teknoloji ve Tasarım" alanına başvuru yapabilecektir.

 -Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

 -Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

 -Geleneksel Türk El Sanatlarının adının Geleneksel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecektir.

 -Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

 -Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

 -Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

 -Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

 a)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

 b)2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

 -Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitelerinin Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olup öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri halinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarında belirlenen taban puanın üzerinde puan almaları kaydıyla alan mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere başvuru yapabilecektir.

 -İbraz edilen denklik belgelerinde "Öğretmen atamalarında geçersizdir." şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 G.Pedagojik formasyon

 -Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

 a)Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

 b)En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

 c)İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

 ç) İngilizce Öğretmenliği Sertifikası (Y akın Doğu Üniversitesi dahil),

d)Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

 -Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

 -Yakın Doğu Üniversitesince İngilizce öğretmenliği için verilen İngilizce Öğretmenliği Sertifikası hariç olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır.

 -Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

 -Eğitim fakültesi mezunları, resmi eğitim kuramlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ve devlet üniversitelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir.

 Ğ. Onay işlemleri 

-İl milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden "Başvuru Onay Komisyonu" oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.

 -Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

 -Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarım alanı öğretmenliğine ilk defa atanmak üzere başvuru yapacaklar için ek olarak "üniversiteye kayıt tarihi'nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

 -Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 -Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına "Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?" sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik Formasyon Görmüştür." ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin "tarih" ve "sayı"sını girmeleri zorunludur.

 -Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

 -Pedagojik formasyon belgesinde belge "sayısı"nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.

 -Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı aylık veya bir yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlar bakımından altı aylık veya bir yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

 -Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

 -Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekalet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

 -Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu halinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

 -Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe milli eğitim müdürleri dahil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

 -Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dahil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

 -Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Dairesi Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 H.Atamalar

 İ.İlk Atama

 -Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2014 KPSSP10 veya 2014 KPSS121 puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

 -Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ile birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir. Öğretmen ihtiyacının bu adaylar ile karşılanamaması halinde, mezuniyeti atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan adaylar da KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda atanabilecektir.

 -Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla alan bilgi sınavı yapılan alanlarda öğretmenlik alan bilgisi testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda KPSS'de sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

 2.Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

 -Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle, memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla ayrılan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

 -Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

 3.Milli sporcuların ataması 

-Milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-3 Milli Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması halinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 I. Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama

 1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır.

 2.Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

 3.Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

 4.Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

 5.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

 6.Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 7.Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

 8.Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler

 istenir:

 a)Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

 b)Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

 c)Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

 ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

 d)Milli sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

 e)Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

 f)Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi. (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi)

 İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

 - Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı halde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

EK-1ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK 
TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2014 EYLÜL)
SNKODALAN ADITaban
Puan
İlk AtamaAçıktan Atama-Kurumlararası Yeniden AtamaMilli SporcuTOPLAM
17028Adalet50281 29
27030Aile ve Tüketici Hizmetleri50231 24
32246Almanca502522 254
47092Arapça502012 203
54933Bahçecilik5081 9
62265Beden Eğitimi501.439141601.613
71119Bilişim Teknolojileri501.0919 1.100
81123Biyoloji509699 978
94935Biyomedikal Cihaz Teknolojileri5021 3
101963Büro Yönetimi501081 109
111207Coğrafya503223 325
124927Çince5010 1
134936Çocuk Gelişimi ve Eğitimi501521 153
147033Denizcilik/Gemi Elektroniği5010 1
157032Denizcilik/Gemi Makineleri50151 16
167031Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı50501 51
177034Denizcilik/Su Ürünleri5010 1
181245Din Kült. ve Ahl.Bil.503.37629 3.405
194942Eğlence Hizmetleri5011 2
207035El San.Tek./El Sanatları50521 53
217036El San.Tek./Nakış5041 5
227037Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik50891 90
237038Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik50991 100
247039Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri50211 22
251371Felsefe501591 160
261386Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji501.36312 1.375
271390Fizik504624 466
281417Fransızca5041 5
294951Gazetecilik5041 5
307040Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı5051 6
317042Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı5010 1
327043Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı5041 5
337044Gıda Teknolojisi50581 59
344954Giyim Üretim Teknolojisi50461 47
357102Görsel Sanatlar505925 597
367046Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf50101 11
377045Grafik ve Fotoğraf/Grafik50841 85
384957Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler50651 66
394958Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri50441 45
407098Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk50111 12
417097Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği50111 12
424959Hasta ve Yaşlı Hizmetleri50891 90
437048Hayvan Sağlığı5011 2
447099Hayvan Yetiştiriciliği5041 5
451230İ.H.L. Meslek Dersleri509889 997
461715İlköğretim Matematik Öğr.502.40521 2.426
471524İngilizce503.89734 3.931
487050İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon5011 2
497049İnşaat Tek./Yapı Tasarımı50551 56
504899İspanyolca5010 1
511627Kimya/Kimya Teknolojisi505255 530
524967Konaklama ve Seyahat Hizmetleri50221 23
534968Kuyumculuk Teknolojisi50111 12
547096Laboratuvar Hizmetleri5091 10
557056Makine Tek./Makine Model5010 1
567055Makine Tek./Makine Ressamlığı5031 4
577054Makine Tek./Makine ve Kalıp50841 85
581700Matbaa50121 13
592353Matematik501.27911 1.290
604972Metal Teknolojisi50511 52
617104Metalurji Teknolojisi5010 1
627095Mobilya ve İç Mekan Tasarımı50811 82
634975Motorlu Araçlar Teknolojisi50831 84
644976Muhasebe ve Finansman50901 91
651822Müzik509059 914
664439Okul Öncesi Öğrt501.92217 1.939
677106Özel Eğitim501.92817 1.945
684978Pazarlama ve Perakende50851 86
694979Plastik Teknolojisi50101 11
702368Psikoloji50101 11
712838Radyo-Televizyon50101 11
727061Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik5010 1
737065Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme5010 1
747063Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine5011 2
757064Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik5010 1
767103Rehberlik502.87626 2.902
774883Rusça5021 3
784901Sağlık Bilgisi50221 23
797088Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri50771 78
807067Sağlık/Çevre Sağlığı5010 1
817073Sağlık/Diş Protez5010 1
827074Sağlık/Hemşirelik50981 99
837072Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez5011 2
847089Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.50351 36
857069Sağlık/Tıbbi Laboratuvar5021 3
861959Sanat Tarihi5011 2
877077Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar5011 2
887075Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon5071 8
894996Seramik ve Cam Teknolojisi50111 12
902403Sınıf Öğretmenliği506.09854 6.152
912510Sosyal Bilgiler507277 734
927079Tarım Tek./Bahçe Peyzaj5021 3
937078Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri50161 17
947080Tarım Tek./Tarım Makineleri5011 2
952036Tarih503393 342
967101Tasarım Teknolojileri5011 2
974900Teknoloji ve Tasarım501982 200
987081Tekstil Tek./Tekstil50101 11
997084Tekstil Tek./Tekstil Terbiye5041 5
1007105Tekstil Teknolojisi/Trikotaj5010 1
1014988Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme501001 101
1021283Türk Dili ve Edebiyatı501.11510 1.125
1032143Türkçe501.75715 1.772
1047087Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor5071 8
1057086Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği5021 3
1064991Ulaştırma Hizmetleri50301 31
1077107Yaşayan Diller ve Lehçeler50171 18
1087100Yenilenebilir Enerji Teknolojileri5071 8
1094992Yiyecek İçecekHizmetleri50781 79
GENEL TOPLAM 39.44040016040.000

 

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

2014 Yılı Eylül Dönemi Öğretmenlik Başvuru ve Atama Duyurusunu görmek için TIKLAYINIZ

 

 


 

Branş-Alan

2014-Kadro Sayısı

Değerlendirme

Rehberlik

2902

2013’te verilen kadro sayısı 2628 / Mevcut açığa göre daha fazla kadro verilmesi gerekirken mezun sayısının az olması /atamaya başvuran kişi sayısının az olmasından kaynaklı geçen yıla yakın bir kadro verilmiştir. Oransal dağılıma göre1500 kadro daha verilebilirdi.

İlköğretim Matematik

2426

2013’te verilen kadro sayısı 3582 / Bu branşa ne az ne fazla kadro verilmiş. Oransal dağılıma göre 2417 kadro verilmesi gerekiyordu zaten. Tam hakkı verilmiş.

İngilizce

3931

2013’te verilen kadro sayısı 5034/ İngilizce branşına da mevcut açık oranında kadro verilmiş. Oransal dağılıma 4048 kadro verilmesi gerekiyordu. Bu branşta da herhangi bir olağanüstülük yok.

Beden Eğitimi

1613

2013’te verilen kadro sayısı 1678/ Beden Eğitimine 1710 civarında kadro bekliyorduk. 100 kadro az verilmiş. Dengeli bir sayı verilmeye çalışılmış.

Sosyal Bilgiler

734

2013’te verilen kadro sayısı 1781 / Sosyal Bilgilere 792 kadro öngörmüştük. Oran olarak çok fazla bir kayma yok.

Türkçe

1772

2013’te verilen kadro sayısı 3089/ Türkçe branşına 2100 civarında kadro bekleniyordu. 450 kadro eksik geldi. Burada oran olarak bir düşüş söz konusudur.

Din Kültürü

3405

2013’te verilen kadro sayısı 3953/ Din Kültürü branşına daha çok kadro bekleniyordu. Sanırım mezun sayısı hesaplanarak kadro sayısı düşürülmüş.

Fen ve Teknoloji

1375

2013’te verilen kadro sayısı 2736/ Fen ve Teknoloji branşına 1510 civarında kadro bekliyorduk. Biraz azalma söz konusu.

Sınıf Öğretmenliği

6152

2013’te verilen kadro sayısı 1835 / Sınıf öğretmenliğine daha az kadro bekleniyordu. Norm kadro yönetmeliği değişiklikleri sınıf öğretmenlerine çok yaramış. Diğer branşlardan kırpılan kadrolar sınıfçılara verilmiş. Rekor sınıf öğretmenliğinde.

Okul Öncesi

1939

2013’te verilen kadro sayısı 1809/ Okul öncesine 1600 civarında kadro bekliyorduk. Biraz daha fazlası verilmiş.

Türk Dili ve Edebiyatı

1125

2013’te verilen kadro sayısı 2470/ Edebiyat branşına 1450 civarında kadro bekliyorduk. Biraz düşüş söz konusu.

Bilişim Teknolojileri

1100

2013’te verilen kadro sayısı 1579/ Bilişime 1450 civarında kadro bekliyorduk. Burada da düşüş söz konusu.

Matematik

1290

2013’te verilen kadro sayısı 1979/ Matematik branşına daha az kadro bekliyorduk. 400 kadro fazla verilmiş.

Müzik

914

2013’te verilen kadro sayısı 195/ Müzik branşına 980 civarında kadro bekliyorduk. Normal bir kadro verilmiş.

Biyoloji

978

2013’te verilen kadro sayısı 324/ Biyolojiye daha az kadro bekleniyordu. Son değişiklikle Biyoloji normları % 100 arttı. Rekor sayıda Biyoloji öğretmeni alınacak diyebiliriz.

Coğrafya

325

2013’te verilen kadro sayısı 489/ Coğrafyaya 390 civarında kadro bekliyorduk. Dengeli bir sayıda tutulmuş.

Tarih

342

2013’te verilen kadro sayısı 368/ Tarih branşına daha az kadro bekliyorduk, biraz artış yapılmış.

Almanca

254

2013’te verilen kadro sayısı 420/ Almanca branşına 290 civarında kadro bekliyorduk. Normal bir kontenjan ayrılmış.

Görsel Sanatlar

597

2013’te verilen kadro sayısı 362/ Görsel sanatlara daha az kadro bekliyorduk. 300 civarında kadro fazla verilmiş.

İHL Meslek Dersleri

997

2013’te verilen kadro sayısı 1231/ Bu branşa 1010 civarında kadro bekliyorduk. Normal bir sayı verilmiş.

Gazetekamu - Zeki Kara

Son DüzenlenmeCuma, 12 Eylül 2014 09:46
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar