Menu

 

Alan Değişikliği Klavuzu

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

 

………………VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

 

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2013 yılı alan değişikliği işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde geçekleştirilecektir.

Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;

- Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,
- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,
- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren,[/B]

- 2012 yılında il içi ve iller arasında alan değişikliği suretiyle yer değişikliği gerçekleştirilen daha önceki alanlara geçmek isteyen,

- Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni olarak alan değişikliği yapılan ancak Danıştay ikinci Dairesinin kararma bağlı olarak sınıf öğretmenliğine döndürülenlerden 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına,

- Herhangi bir alan öğretmen olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği yapılan ancak Danıştay ikinci Dairesinin kararına bağlı olarak önceki alanına döndürülenlerden 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliğibaşvurusunda bulunabileceklerdir.

Öğretmenlerin diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutacakları derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yapılmayacaktır.

Eğitim kurumu yöneticileri de görevli oldukları kurumda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması halinde eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, alanları değiştirilerek başka kurumlara atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 17 Şubat 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler , diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda alan değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 17 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır.

Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 3+1 lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

İl millî eğitim müdürlükleri, illerinde alanlar itibarıyla açık norm kadro bulunan eğitim kurumlarının tamamını sisteme yansıtacaklardır. Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru Formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

Başvurular, 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr/ veya http://ikgm.meb.gov.tr/adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Atamalar ise 24-25 Aralık 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.

Başvuruda bulunan öğretmenlerden;

-Mezuniyetine uygun olmayan alana,

-Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet puanı farklı olarak,

-Gerekli şartlan taşımadan,

-Başvuru Formu dışında bir belgeyle,

-Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgele,

- Posta yoluyla,

- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan

yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara, dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir.

Alan değişikliğinde fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bilim ve sanat merkezleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve gürsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça boş norm ilan edilen diğer eğitim kurumlan tercih edilebilecektir.

Alan değiştirme işlemleri öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğün« göre alanlarında açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Sonuçlarhttp://ikgm.meb.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri, MEBBIS Atama Modülü üzerinden yan yıl tatilinde yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI

Son DüzenlenmePazartesi, 16 Aralık 2013 23:08
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar