Menu

 

2022 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Tarihleri

2022 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Tarihleri

Aday Öğretmenlik ve Baş/Uzman Öğretmenlik yönetmeliği 12 Mayıs 2022 perşembe günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

MEB yönetmelik yayınlanır yayınlanmaz yapılacak Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınava başvuru tarihini, sınavların yapılacağı tarihi, sınav konularının ağırlıklarını, sorulacak soru sayısı ve puan değerini açıkladı.

Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları- Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

19 Kasım 2022'de yapılacak uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak .

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, Başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan eğitim kurulu kararıyla belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenlerin başvuruda bulunabilecekleri öngörüldü. 

Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ 

Uzman Öğretmen/Başöğretmen Unvanı İçin Yazılı Sınav ve Eğitim Programı Duyurusu : 18 Mayıs 2022

Bakanlık Kadro ve Pozisyonlarında Görev Yapan Öğretmen/Uzman Öğretmenlerin Eğitim Programına Başvurularının Alınması :01-10 Haziran 2022

Eğitim Programına Katılacakların İlanı: 07 Temmuz 2022

Eğitim Programının Uygulanması: 

18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 (UZMAN ÖĞRETMENLİK Pazartesi-Pazartesi/35 İş Günü (30 Ağustos resmî tatil çıkarıldı.)

18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 (BAŞÖĞRETMENLİK Pazartesi-Pazartesi/45 İş Günü (30 Ağustos resmî tatil çıkarıldı.)

Yazılı Sınava Katılacakların İlanı: 01 Kasım 2022

Yazılı Sınavın Yapılması: 19 Kasım 2022

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı: 12 Aralık 2022

Kesin Sonuçların İlanı: 03 Ocak 2023

Sertifikaların Düzenlenmesi: 04 Ocak 2023

 

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, uzman öğretmen unvanı için öngörülen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları ile başöğretmen unvanı için öngörülen Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik
Mesleki Gelişim Çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile uzman öğretmenleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 12/5/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Eğitim Kurulu: 11/3/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre oluşturulan kurulu,
ç) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
d) Eğitim programı: Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını,
e) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, 
f) Mesleki gelişim çalışması: Uzman öğretmen unvanı için Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda belirlenen çalışmaları,
g) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programı ve Mesleki Çalışma
Eğitim programına katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 5-
(1) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla
uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

Eğitim programı
MADDE 6-
(1) Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Ek-1 Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Seminer belgesi, düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle geçerlidir; bu süre içinde eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulur.

Duyuru ve başvuru
MADDE 7-
(1) Eğitim programına ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinden
(2) Eğitim programına katılmak isteyenlerden 5 inci maddede belirlenen şartları taşıyanların başvuruları elektronik ortamda alınır.(3) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir ve şartları taşıyanların listesi il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde yayımlanır.(4) Üçüncü fıkraya göre yapılan değerlendirmelere, değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir.(5) Bakanlık dışındaki kamu kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan ve eğitim programına başvuruda bulunan öğretmenlerden başvuru şartlarını taşıyanların listesi Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından görev yaptıkları kurumlarca tespit edilip Bakanlığa, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından ise Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Eğitim programına katılacakların listesi Bakanlıkça duyurulur.

Mesleki gelişim çalışması
MADDE 8- (1) Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.
(2) Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılır.

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2022 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

PEKİYİ.COM

 

 

Son DüzenlenmeCuma, 13 Mayıs 2022 20:34
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar