Menu

 

2019-2020 Yılı Yılsonu İşlemleri ve Tereddüte Düşülen Hususlar

2019-2020 Yılı Yılsonu İşlemleri ve Tereddüte Düşülen Hususlar

Liselerde 2019-2020 Yılı Yılsonu İşlemleri ve Tereddüte Düşülen Hususlar

MEB 5 Haziran 2020 tarih ve 83203306 sayılı "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar" konulu yazıyı 81 il valiliğine gönderdi.

22-24 Haziran tarihleri arasında, mesleki çalışmalar sonrasında “okul birinciliği” ile “disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi” hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla video konferans ya da telekonferans gibi dijital platformda yapılmak suretiyle görüşülerek kararlaştırılacak.Ayrıca toplantıda dile getirilen görüşler ile alınan kararların tutanak altına alınarak yöneticiler tarafından süresi içinde, öğretmenler tarafından ise eylül ayında yapılacak öğretmenler kurulu kararları ile birlikte imzalanacak.

İkinci dönem öğrenciler için e-okul'da ayrıca karne düzenlenmeyecek.

Gönderilen yazı 19 maddeden oluşmaktadır.Lise öğretmenlerini ve öğrencilerini yakından ilgilendiren yazı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi.

Bilindiği gibi ilgi (a) Yönetmelikte yapılan değişiklik 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda; Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır. Söz konusu eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler birinci dönem puanları ve devamsızlık durumu dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Ancak, Bakanlığımıza çeşitli kanallardan ulaşan soru, tereddüt, talep ve öneriler incelenmiş, değerlendirilmiş ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- İlgi (a) Yönetmelik ile ilgi (b) Yönerge hükümleri gereğince eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulunun yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamayacak olmasından dolayı 22-24 Haziran tarihleri arasında, mesleki çalışmalar sonrasında “okul birinciliği” ile “disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi” hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla video konferans ya da telekonferans gibi dijital platformda yapılmak suretiyle görüşülerek kararlaştırılması, toplantıda dile getirilen görüşler ile alınan kararların tutanak altına alınarak yöneticiler tarafından süresi içinde, öğretmenler tarafından ise eylül ayında yapılacak öğretmenler kurulu kararları ile birlikte imzalanması; ilgi (a), (b) ve (c) mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken diğer kurul ve zümre toplantılarının ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem başında gerçekleştirilecek kurul ve zümre toplantıları ile birleştirilerek yapılması,

2- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilgi (a) Yönetmeliğin “Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28 inci maddesi kapsamında yurtdışına giden ve hâlen e-Okul sisteminde “Yurtdışına çıktı (Kültürler Arası Değişim Programı - OÖKY Md.28)” olarak pasif durumda kayıtlı görünmeye devam eden öğrencilerden;

a) Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yurt dışından dönmüş olanların yurt dışında gördükleri eğitimlerine ilişkin belgelerini ibraz ederek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sınıf seviyesini gösteren denklik belgelerini temin etmeleri koşuluyla e-Okul sisteminde hem birinci hem de ikinci dönem puanlarının bulunmaması durumu esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılmaları,

b) Sınıf atlatma işlemleri tamamlanana kadar e-Okul sisteminde pasif durumda bırakılmaları, sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik belgelerinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul yönetimlerine teslim etmeleri ve ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Öğrenci İşlemleri / Denklik İşlemleri” ekranı üzerinden doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt edilmeleri,

c) Sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik belgelerinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul yönetimlerine teslim etmeyen öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına dair verilen denklik belgesinde yurt dışına ayrılırken kayıtlı olduğu okuldaki sınıf seviyesine karar verilenlerin, ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / Sınıf Değişikliği Talep” ekranı üzerinden bir alt sınıf için sınıf değişikliği talebi girilmek suretiyle kayıtlarının bir alt sınıfa alınması,

3- İlgi (a) Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 27 nci maddesi ile “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğrencilerden; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yurt dışından dönmüş ve denklik işlemleri yapılarak kayıtlı olduğu okulda eğitimine devam etmeye başlamış, Covid-19 salgını nedeniyle birinci dönem puanlarına ilişkin transkript belgesini teslim edememiş ya da e-Okul sisteminde puanı bulunmayan öğrencilerin, devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmış olma kaydı bulunanlar hariç, yurt dışında okula devam ettikleri durumları esas alınarak bütün derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmiş sayılmaları ve daha sonraki süreçte birinci dönem puanlarına ilişkin transkript belgesinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda başarılı oldukları derslerin puanlarının sorumlu dersin puanı olarak işlenerek o derslerden sorumluluklarının kaldırılması,

4- İlgi (a) Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 27 nci maddesi, “Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28 inci maddesi ile “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğrencilere dair bu yazının 2 ve 3 üncü maddelerinde detaylarına yer verildiği şekilde gerekli işlemler yapılarak e-Okul sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrencilerin okul yönetimlerine bir örneğini teslim etmiş oldukları denklik belgelerinde yer alan ve yurtdışında eğitim gördükleri geçmiş yıllara ait 100’lük not sistemine göre hesaplanmış yılsonu başarı puanı bulunan öğrenciler ile ilgi (a) Yönetmeliğin “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olup Bakanlığımız "Yabancı Öğrenci Bilgi Sistemi (YOBİS)"nde kayıtlı olarak geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin geçmiş yıllara ait 100’lük not sistemine göre hesaplanmış yılsonu başarı puanlarını gösteren karne ve/veya transkript belgesini temin edip kayıtlı oldukları okul yönetimlerine bir örneğini teslim eden öğrencilerin geçmiş yıllara ait e-Okul sisteminde yer almayan yılsonu başarı puanlarının, ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Yıl Sonu Başarı Puanları” ekranı üzerinden e-Okul sistemine kayıtlarının yapılması,

5- Açık öğretim kurumlarında birinci dönem öğrenim görüp ikinci dönemde tasdikname belgesi almak suretiyle denklik işlemleri yapılarak örgün eğitim kurumlarına nakil ve geçiş yapan öğrencilerin; açık öğretim kurumlarından almış oldukları tasdikname belgelerindeki geçmiş yıllara ait ders notlarının “e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Önceki Sınıflarında Aldığı Dersler” ekranından, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait ders notlarının ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları” ekranından kayıtlı oldukları okul müdürlüklerince e-Okul sistemine doğru ve eksiksiz bir şekilde işlenmesi, ayrıca okul yönetimince öğrencilerin; e-Okul sistemine işlenen 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait 50 ve üzeri puanı bulunan derslerden başarılı sayılması, birinci dönem puanı 50’nin altında olan dersler ile puanı bulunmayan derslerden ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmiş sayılması,

6- İlgi (a) Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme” başlıklı 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; 37 nci maddesi hükümlerine göre 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında tür değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin seçmeli dersleri ile fen lisesi ortak alan ders adları gibi isimlendirme farklılığından kaynaklı yılsonu başarı puanının hesaplanmasında mağduriyet yaşanmaması için gerekli düzenlemenin e-Okul sistemi üzerinden yapılması, ayrıca tür değişikliği yapılarak gerçekleşen nakil ve geçişlerde derslerle ilgili muafiyet ve sorumluluğun aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmesi,

7- Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan; yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yılsonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlanması,

8- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftası içerisinde yapılmış olan sorumluluk sınavlarına giren öğrencilerin bu sınavlar sonucunda aldıkları puanların geçerli sayılması ve başarılı olanların o dersten sorumluluklarının kaldırılması,

9- İlgi (a) Yönetmeliğin “Haz ırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamındaki hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden; birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden birinci dönem puanlarına göre başarısız olanların sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçişlerinin sağlanması,

10- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen “ikinci dönemin… son iki haftası içerisinde” yapılması gereken sorumluluk sınavlarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının sorumlu geçilen derslerini de kapsayacak şekilde, “Haz ırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamında ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinin yeterlilik sınavlarının, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi,

11- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olmaları,

12- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlar ile aynı tarihlerde uygulanması,

13- 12 nci sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre; mezun olanlara uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 19 Haziran 2020 tarihi esas alınarak, doğrudan veya yılsonu başarı puanına göre mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olmaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomalarının düzenlenmesi,

14- Okul birinciliği başta olmak üzere yılsonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin süresi içinde tamamlanarak e-Okul sistemine işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması,

15- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait ölçme ve değerlendirme, devam-devamsızlık ya da puanla değerlendirilen diğer çalışmaların öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınmaması,

16- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde e-Okul sistemine ders puanı girişi unutulan veya hatalı/eksik puan girişi yapılan öğrencilerin birinci dönem derslerine ait puanlarının “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları” ekranından kayıtlı oldukları okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle tamamlanması,

17- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde öğrencilerin özürlü devamsızlık kapsamında e-Okul sistemine girişi unutulan veya hatalı/eksik girilen birinci dönem sağlık raporu bilgilerinin “e-Okul Öğrenci İşlemleri / Özürlü Devamsızlık” ekranından kayıtlı oldukları okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle tamamlanması,

18- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12 nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını yapamayanların muaf sayılarak yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınması,

19- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yılsonu başarı puanı olarak kabul edildiğinden 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmemesi, ancak ilgi (a) Yönetmeliğin 159 ve 160 ıncı maddeleri hükümlerine göre teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin düzenlenmesi, düzenlenen bu belgeler ile mezun olanlara verilecek diplomaların, Covid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22/06/2020 tarihinden itibaren gün ya da haftalara yayılarak dağıtımının yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK-Bakan

Ogretmenler.Com

Son DüzenlenmePazar, 07 Haziran 2020 15:46
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar