Menu

 

Öğretmenlerin KHK'ya açtıkları davalara red kararı verildi

Öğretmenlerin KHK'ya açtıkları davalara red kararı verildi

Öğretmenlerin açtıkları davalara red kararı verildi.MEB Hukuk Müşavirliği, KHK ile yapılan ihraçların iptaline yönelik olarak idare mahkemelerinde açılan davaların sonuçlarını yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığında, 672 sayılı KHK ile FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 30 bine yakın öğretmen ihraç edildi.

İhraç edilen öğretmenlerin bir kısmı idare mahkemelerinde dava açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği sonuçlanan iki mahkeme kararını internet sitesinde yayımladı.

Kayseri ve Trabzon İdare Mahkemesi kararlarında, KHK'ya karşı idare mahkemesi nezdinde dava açılmayacağı gerekçesiyle red kararı verilmiştir.

İŞTE MEB'İN YAYINLADIĞI KARARLAR

KARAR 1

- Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen kamu görevlileri hk.

ÖZET: " Kayseri ... Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kararın iptali istenilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 91 inci maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
... Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir." hükmüne, 121 inci maddesinde "Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir." hükmüne, 148 inci maddesinde de "Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz." hükmüne yer verilmiştir.
... İdari yargı mercilerince, ancak idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken idari işlemlerin hukuki denetimi yapılabilir.
Kanun hükmünde kararnameler ise kanunlarla eşdeğer hukuki tasarruflar olup, bu nedenle idari işlemlere karşı açılan davaların çözümüyle görevli olan idari yargı mercilerince, kanun hükmünde kararname ile yapılan bir tasarrufun iptali için açılmış bir davanın esastan incelenerek karara bağlanması hukuken olanaksızdır.
Uyuşmazlıkta davacı kamu görevinden, kanun niteliğini taşıyan hukuki bir düzenleme ile çıkarıldığından, ortada idari davaya konu olabilecek bir idari işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.
Bu duruma göre, 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesiyle kamu görevinden çıkarılan davacının, kamu görevinden çıkarılmasına dair tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir idari işlem olmadığından, bu davanın ... reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, davanın... reddine..." (Kayseri 1. İdare Mahkemesi: 2016/793 E, 2016/756 K)

KARAR 2

ÖZET: "Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde öğretmen olarak kamu görevi ifa eden davacı tarafından, 01/09/2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kamu Personeline İlişkin Tedbirler" başlıklı 2.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ekli (1) sayılı listede isminin yer alması sebebiyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılmasına dair işlemin; ... iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istenilmektedir.
... Olayımızda; öğretmen olarak kamu görevi ifa eden davacı, 01/09/2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kamu Personeline İlişkin Tedbirler" başlıklı 2.maddesinin 1.fıkrası uyarınca kamu görevinden hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu nedenle, anılan KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacı hakkında, davalı idarece tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda, 672 sayılı KHK hükmü uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacı hakkında KHK dışında başka bir idari işlem de olmadığından ve mahkememizin KHK'nın hukuki denetimini yapma yetkisi bulunmadığından, açılan bu davanın mahkememizce incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle... davanın incelenmeksizin reddine..." (Trabzon İdare Mahkemesi: 08.09.2016 T, 2016/1113 E, 2016/1046 K)

Son DüzenlenmePazar, 02 Ekim 2016 15:13
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar