Menu

 

Parasız Yatılılık ve Burslulukla (PYBS) İlgili Sorular-Cevaplar

Parasız Yatılılık ve Burslulukla (PYBS) İlgili Sorular-Cevaplar

MEB,Sorularla Yatılılık ve Bursluluk Hizmetleri ile ilgili Sorular-Cevaplar Kitapçığını EBA'da yayınladı.

MEB,Ortaöğretim Genel Müdürlüğü milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren en önemli hususlardan olan "Yatılılık ve Bursluluk Hizmetleri" ile ilgili hazırlamış olduğu 9 sayfalık kitapçığını EBA'da yayınladı.

Yayınlanan kitapçıkta bir takım istatistiksel bilgiler verildikten sonra öğrencilerin ve velilerin yatılılık ve burslulukla ilgili merak ettikleri 51 adet soruya cevaplar verilmiştir.

Konuyla alakalı sorulmuş yada sorulabilecek soruların cevapları herkesin anlayabileceği dilde verilmiş.

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUKLA İLGİLİ SORULAR-CEVAPLAR

Soru 1-Bursluluk sınavına kimler başvurabilir?
Cevap 1-Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına; ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilirler.

Soru 2- Bursluluk sınavına başvuruda aranacak şartlar nelerdir?
Cevap 2- Başvuruda aranacak şartlar şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt şartlarını taşımak.
c) Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
ç) Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
d) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamının fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Soru 3- Bursluluk sınavı için hangi tarihte ve nereye başvuru yapılır?
Cevap 3- Eğitim-öğretim yılı içerisinde (Mart) kılavuzda belirlenen tarihte öğrenim görülen okula başvuru yapılmaktadır.

Soru 4- Bursluluk sınav sonuçları nereden ve ne zaman öğrenilebilir?
Cevap 4- Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinde kılavuzda belirtilen tarihte açıklanmaktadır.

Soru 5- Sınavın kazanılması halinde öğrencinin yapması gereken işlemler nelerdir?
Cevap 5- Öğrenim gördüğü okula müracaat ederek bursluluk işlemlerini başlatması gerekmektedir.

Soru 6- Bursu kazanan öğrenciler hangi aylarda, ne kadar ücret alacaklardır?
Cevap 6- İlk defa burs kazanan öğrencilerin Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait burslarının bir sonraki yıla kalmaması amacıyla üç aylık burs ücreti Aralık ayı içinde ödenir. Ocak,Şubat, Mart ayları için Nisan’da; Nisan, Mayıs, Haziran ayları için Temmuz’da, Temmuz,Ağustos, Eylül ayları için Ekim ayında ödeme yapılmaktadır. 2018 yılı için üç aylık burs ücreti yaklaşık 640-660 TL’dir.

Soru 7- Bursluluktan parasız yatılılığa, parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler var mıdır, varsa şartları nelerdir?
Cevap 7- Öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenim görenler parasız yatılılığa geçirilebilir.

Soru 8- Parasız yatılılıktan bursluluğa veya bursluluktan parasız yatılılığa geçiş ne zaman yapılır?
Cevap 8- Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından, ders yılının bitiminden Temmuz ayının sonuna kadar yapılır.Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul müdürlüğünce başvuru süresi sonundan itibaren üç gün içinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyonca;öğrencinin durumu beş gün içinde incelenerek uygun bulunanların parasız yatılılık kaydı yapılmak üzere pansiyonlu okul müdürlüğüne ve bursluluğu sona erdirilmek üzere de burslu öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne bildirilir. Ancak, öğrencinin başka bir ilde parasız yatılı olarak öğrenim görmek istemesi hâlinde, tüm belgeler en geç üç gün içinde ilgili valiliğe gönderilir. İlgili valilik, parasız yatılılık kaydı yapılan öğrenciyi bursluluğu sona erdirilmek üzere Ağustos ayı sonuna kadar burslu olduğu okulun valiliğine bildirir. Valilikler, parasız yatılılığa geçirilen öğrencilerin listesini, Eylül ayının ilk haftası içinde Bakanlığın ilgili birimlerine gönderir.

Soru 9- Parasız yatılılıktan bursluluğa bu tarih dışında geçiş yapılabilir mi?
Cevap 9- Sağlık sorunu, korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle geçişler için başvurularda süre kaydı aranmaz. Özre dayalı geçişlerde, özrüne dair belgeyle birlikte öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından başvurulur.

Soru 10- Bursluluğu kazanan öğrencilerin bursluluğu ne zamana kadar devam eder?
Cevap 10- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında burslu ve ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Soru 11- Hangi hallerde bursluluk hakkı sona erer?
Cevap 11-Aşağıdaki hallerde bursluluk hakkı sona erer:
a) Ortaokul veya imam-hatip okullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde öğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan,
b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,
c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,
d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,
e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,
f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,
g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,öğrenciler ile açık ilköğretim veya açık liseye kayıt yaptıran öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

Soru 12- Bursluluk yükseköğretimde devam eder mi?
Cevap 12- Ortaöğretim okullarından mezun olunan yılın Haziran ayı itibariyle bursluluk kesilir. Öğrencinin yükseköğretime devam etmesi halinde burs ödenmez.

Soru 13- Bursluluğu sona eren öğrenciler tekrar burs alabilir mi?
Cevap 13- Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler.Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

Soru 14- Bursluluk sınavlarında kontenjan dağılımı nasıl yapılır?
Cevap 14- Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilere yüzde 10'u, ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere yüzde 5'i, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına yüzde 15'i ve diğer öğrencilere ise yüzde 70'i ayrılır.

Soru 15- Ortaokulu veya imam hatip ortaokulundan mezun olan öğrenciler ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı yerleştirilmeleri halinde içinde bulunduğu yılın 3üncü dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) burs ücretleri ödenir mi?
Cevap 15- Ortaokulu veya imam hatip ortaokulundan mezun olan öğrenciler ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı yerleştirilmeleri halinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğin 28 inci maddesi 2.bendine göre 3. dönem burs ücreti ödenmez.

Soru 16- Ortaokul veya imam hatip ortaokullarından burslu mezun olan öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına gündüzlü olarak devam etmesi durumunda bursları ödenir mi, bu öğrencilerin 3’üncü dönem burs ücretleri hangi kurum tarafından ödenir?
Cevap 16- Ortaokul veya imam hatip ortaokullarından burslu mezun olan öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına gündüzlü olarak devam etmesi durumunda 3’üncü dönem burs ücreti öğrencinin kayıt yaptırdığı ortaöğretim kurumu tarafından ödenir.

Soru 17- Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler bursluluktan yararlanabilir mi?
Cevap 17- Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler sınavı kazanarak Bakanlığa bağlı resmî ve örgün eğitim-öğretim yapılan ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim okullarına devam etmesi durumunda bursluluktan yararlanabilir. Özel okula devam etmesi durumunda burs ödemesi yapılmaz.

Soru 18- Resmi devlet okullarından özel öğretim kurumlarına veya açık öğretim okullarına nakil olan öğrencilerin burslulukları ne zaman sona erer?
Cevap 18-Nakil işleminin gerçekleştiği ay sonundan itibaren burslulukları sona erer.

Soru 19- Parasız yatılılıktan kimler yararlanır?
Cevap 19- Merkezi sistemle yapılan PYBS sonucu parasız yatılı öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları ile Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler yararlanır.Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın kontenjan
durumu ve okula giriş puanları esas alınarak okul müdürlüklerince yapılacak sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilir.Boş kontenjan kalması hâlinde,ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak yerleştirilir.
Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucu veya sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci kayıtlarının bittiği tarihten sonra, açık kalan kontenjanlara mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak öğrenci yerleştirilir.
Bünyesinde sınavsız ve ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan okullarda;
a) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardaki öğrenciler,
b) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmeyen veya girdiği hâlde bu sınavda başarı gösteremeyen öğrenciler, için, pansiyonlu okulların açık kalan kontenjanları içerisinde;
(a) bendindeki öğrenciler birinci fıkrada belirtilen esaslara göre okul müdürlüklerince,
(b) bendindeki öğrenciler ise mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk
komisyonunca yerleştirilir.

Soru 20- PYBS’na başvuru sürecinde kimlerin gelir durumuna bakılmaz?
Cevap 20- Sınava başvuran bütün öğrencilerden “Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname” istenir. Ancak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

Soru 21- Ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı öğrenci nasıl yerleştirilir?
Cevap 21- Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın kontenjan durumu ve okula giriş puanları esas alınarak okul müdürlüklerince yapılacak sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilir. Boş kontenjan kalması hâlinde, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak yerleştirilir.

Soru 22- Parasız yatılılık için mahalli sınavlar ne zaman yapılır? Bu sınavlara kimler nasıl başvuru yapabilir?
Cevap 22- Parasız yatılılık için mahalli sınavlar il veya ilçe komisyonlarının ihtiyaca göre verecekleri karar doğrultusunda Ekim ayının ilk haftasında yapılır. Bu sınavlara;maddi imkânları yetersiz olan ve merkezi sınavlara başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler pansiyonlu okul müdürlüklerine müracaat ederek başvuru yapabilirler.

Soru 23- Parasız yatılı veya burslu olarak mezun olan öğrenciler ile herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler; tazminat, geri ödeme veya mecburi hizmete tabi tutulur mu?
Cevap 23- Parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulmaz.

Soru 24- Paralı ve parasız yatılı öğrencilerin yıllık pansiyon ücreti nasıl belirlenir?
Cevap 24- Paralı ve parasız yatılı öğrencilerin yıllık pansiyon ücreti her mali yıl bütçesinin (M) cetvelinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Soru 25- Mali yıl içinde paralı yatılı öğrenciler için pansiyon ücreti kaç taksitte ve hangi aylarda ödenir?
Cevap 25- Mali yıl ile belirlenen yıllık ( M ) cetveline göre 4 taksit halinde öğrencinin okula başladığı Eylül, Kasım, Ocak ve Mart aylarında ödenir.

Soru 26- Pansiyonlarda barındırılan öğrencilerin yemek ücreti ne kadardır?
Cevap 26- Pansiyonlarda barındırılan öğrencilerin yemek ücreti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen yıllık ( M ) cetveline göre Maliye Bakanlığınca belirlenir. 2016 yılı için belirlenen rakam 7 TL’dir.

Soru 27- Pansiyonda kimler ücretsiz yemek yiyebilir?
Cevap 27- Pansiyonda ücretsiz yemek yiyecekler Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen parasız yatılı öğrenciler, okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde belletmen öğretmenler ücretsiz yemek yiyebilir.

Soru 28- Gündüzlü öğrenim gören öğrenci, personel günlük yemek ücretinin % kaçını öder?
Cevap 28- Okul Pansiyonları Kanununun 9’uncu maddesinde belirtilen personele kişi başına düşen günlük ücretin % 55’ini ödemek şartıyla öğle yemeği yiyebilir.

Soru 29- Parasız yatılı öğrencilere yıllık kırtasiye ve giyim ücreti ne kadar ödenir?
Cevap 29- Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen miktar kadar kırtasiye ve giyecek gideri ödenir.

Soru 30- Parasız yatılı öğrencilere aylık ne kadar harçlık ücreti ödenir?
Cevap 30- Parasız yatılı öğrencilere 12 ay Bütçe kanunu ile belirlenen miktar kadar harçlık ödenir. Öğrencilere, diğer eğitim ve öğretim araçlarının karşılanması amacıyla her öğretim yılı başında bir defaya mahsus bir aylık harçlık tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Soru 31- Pansiyonda paralı mı yoksa parasız mı barınılacağı nasıl belirlenir?
Cevap 31- Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde belirtilen parasız yatılılığa kayıt-kabul şartlarını taşıyan öğrenciler parasız, bu şartları taşımayan öğrenciler paralı yatılı yerleştirilir.Madde19 – (1) Parasız yatılılığa veya bursluluğa hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabullerinde;
a) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi,
b) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu,
c) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ( EK-1 ),
ç) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösteren belge, istenir.
(2) Ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna devam eden ve bursluluğa hak kazananlardan (b) ve (ç); 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamına giren ve bu kontenjandan sınavı kazanan öğrencilerden (c); ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kaydolacaklardan (a) bendindeki belgeler istenmez.
(3) Ayrıca, aşağıdaki kontenjanlardan yararlanan ve yerleştirilen öğrencilerden;
a) Durumları 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun hükümlerine uyanlar için, mahkeme ilamı veya hâlen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu il sosyal hizmetler veya yetiştirme yurdu müdürlüklerinden alınmış koruma altında bulunduklarını gösteren belge,
b) (Değişik: 10.9.2012-2012/3697 K.) Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayanlar için, bu okulların bulunmadığına dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,
c) Öğretmen çocukları için, anne veya babasının öğretmen olduğuna dair belge, istenir.Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklardan istenecek belgeler Madde 20 –(1) Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklarda;
a) (Değişik: 10.9.2012-2012/3697 K.) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitimortaokulunu parasız yatılı olarak tamamladığına dair öğrenim belgesi,
b) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler için izin belgesi, istenir.
(2) Ortaöğretim kurumlarına alınacak öğrencilerden 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde istenilen belgeler ile birlikte durumlarına göre;
a) 5434 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocuklarından;anne veya babasının harp malulü olduğunu gösteren belge,
b) 2330, 2453, 2566 ve 3713 sayılı kanunların hükümlerine tabi kişilerin çocuklarından;sözü edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren resmî makamlardan alınacak belge,
c) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü hâller sebebiyle korunmaya muhtaç olanlardan;mülki idare amirliklerinden alınacak belge,
ç) Görev yaptıkları yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmen çocuklarından; görevli olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak görev yaptıkları yerde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmadığını gösteren belge, istenir.

Soru 32- Pansiyonu bulunan ortaokul veya İmam-Hatip Ortaokullarında parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları nereye yapılacaktır?
Cevap 32-Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu ile özel eğitim ortaokullarında sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin başvuruları, okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır.

Soru 33- Pansiyonlu okulların gündüzlü öğrencileri pansiyonda yemek yiyebilir mi?
Cevap 33- Pansiyonda kalan gündüzlü öğrenciler içinde bulunulan yıl için belirlenen yemek ücretinin %55 ini ödeyerek öğle yemeğinden yararlanabilirler.

Soru 34- parasız yatılı öğrenciler tatil aylarında pansiyonda barınabilir mi?
Cevap 34- Parasız yatılı öğrenciler yaz tatillerinde pansiyonda barınabilirler. Parasız yatılı öğrencilerin tatil aylarında barındırılmaları,
Madde 30 –(1) Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olmayanların pansiyonlarda barındırılmalarına ve sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam edilir. Pansiyonda kalacak öğrenci sayısı kırktan az olduğu takdirde, okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyon, belirlediği pansiyonlarda bu öğrencilerin barınmalarını ve sosyal yardımlardan faydalanmalarını sağlar.
(2) Bir ilde yeterli sayıda başvuru olmaması hâlinde, başvuruda bulunan öğrencilerin kalacağı pansiyonlar Bakanlıkça tespit edilir.
(3) Bu öğrencilerin yaz tatillerindeki faaliyetleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca hazırlanacak programlara göre yürütülür.

Soru 35- Parasız yatılılığa sınavsız olarak kimler yerleşebilir?
Cevap 35- Kurumlarda parasız yatılılığa sınavsız yerleştirme
Madde 17 –(1) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlardan;
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocukları,
b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,
c) 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,
ç) 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine tabi kişilerin çocukları,
e) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları,
f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları,
g) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler,Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.(2) Öğretmen çocuklarının belirlenmesinde, öğretmenin görevli bulunduğu yerleşim birimi göz önünde bulundurulur. İllerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak en küçük birimden başlamak üzere köy, kasaba, ilçe ve il merkezinde görev yapan öğretmen çocuklarına öncelik verilir.
(3) Öğretim yılı içinde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmayan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmenlerin çocukları da kontenjan bulunması durumunda öğrenimlerine uygun okullara parasız yatılı olarak yerleştirilirler.

Soru 36- Açık öğretim veya özel okul öğrencileri pansiyonlarda barınabilir mi?
Cevap 36- Açık öğretim veya özel okul öğrencileri pansiyonlarda barınamazlar.

Soru 37- İl/ilçe yatılılık bursluluk komisyonu kimlerden oluşur, görevleri nelerdir?
Cevap 37- Yönetmelik Madde 8;
(1) İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu; milli eğitim müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, MEBBİS veya sistem yöneticisi, Bakanlığa bağlı pansiyonlu kurumlarda en fazla yatılı öğrencisi bulunan bir okul müdürü, bu okulun okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci ile yatılı öğrenciler arasından okul yönetimince belirlenen bir öğrenciden oluşur.
(2) Milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki idare amirinin onayı ile parasız yatılılık ve burslulukla ilgili il veya ilçedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Mayıs ayının üçüncü haftasında oluşturulan bu komisyon, her yıl Haziran ayı içinde toplanarak milli eğitim müdürlüğünün koordinesinde yapılan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır.
(3) Komisyonun aldığı kararlar, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayından sonra uygulamaya konur. Komisyonun görevleri şunlardır:
a) (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K) Ortaöğretim okul pansiyonlarının açık kontenjanlarıyla bünyesinde sınavsız ve/veya ortaöğretim yerleştirme puanı ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan kurum pansiyonları için ayrı ayrı belirlenen açık kontenjanları, Mayıs ayı içinde tespit eder ve aynı ayın sonuna kadar Bakanlığın ilgili birimlerine bildirir.
b) Sınavla veya sınavsız alınacak parasız yatılı öğrenciler ile sınavla bursluluğu kazanan öğrencilerin iş ve işlemlerinin takibini yapar.
c) Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla pansiyonların ortak kullanılmasını sağlar.
ç) Pansiyonlardaki açık kontenjanların doldurulması için mahallinde yapılacak olan sınavla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
d) Bakanlıkça belirlenen elektronik adresten okul, öğrenci, veli ve diğer bilgilerin kontrolünü ve takibinin yapılmasını sağlar.
e) Mahalli imkânların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için özel kişi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Soru 38- Parasız yatılı öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri nasıl karşılanır?
Cevap 38- Pansiyonlarda parasız yatılı kalan öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri,5510 Sayılı SGK kanunu gereğince sosyal güvenlik kurumunca karşılanır.

Soru 39- Ek-1 (Ailenin maddi durumunu gösterir beyanname) kimler tarafından nasıl incelenir?
Cevap 39- Okullarda kurulan yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca incelenir.
Madde 7 –(1) Merkezi Sistem Sınav Komisyonu, her yıl Ekim ayı içinde (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili birim temsilcilerinden oluşturulur.
(2) Merkezi Sistem Sınav Komisyonu:
a) Kontenjan, sınav tarihi, başvuru, il veya ilçe sınav komisyonlarının kurulmasını ve görevlerini belirler. Sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmek üzere hazırlanan çalışma takvimini belirlenen ayın sonuna kadar valiliklere duyurur.
b) Parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih edecekleri pansiyonlu okulların adlarını,niteliğini ve tercih kodlarını, burslu okumak isteyen öğrencilerin kontenjan türü ve sınıflar dikkate alınarak tercih kodlarına göre düzenlenen tabloları, kontenjanı,sınav ve yerleştirmeye ilişkin diğer esasları her yıl Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda tespit eder.
c) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavında başarılı olup kontenjana giren öğrencilerin tercihlerine göre pansiyonlu okullara yerleştirilmelerini ve bursluluğu kazananların da burslu öğrenim görmelerini sağlar.
İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu ve görevleri
Madde 8 – (1) İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu; millî eğitim müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, MEBBİS veya sistem yöneticisi, Bakanlığa bağlı pansiyonlu kurumlarda en fazla yatılı öğrencisi bulunan bir okul müdürü, bu okulun okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci ile yatılı öğrenciler arasından okul yönetimince belirlenen bir öğrenciden oluşur.(2) Milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki idare amirinin onayı ile parasız yatılılık ve burslulukla ilgili il veya ilçedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Mayıs ayının üçüncü haftasında oluşturulan bu komisyon, her yıl Haziran ayı içinde toplanarak milli eğitim müdürlüğünün koordinesinde yapılan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır.
(3) Komisyonun aldığı kararlar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayından sonra uygulamaya konur. Komisyonun görevleri şunlardır:
a) (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K) Ortaöğretim okul pansiyonlarının açık kontenjanlarıyla bünyesinde sınavsız ve/veya ortaöğretim yerleştirme puanı ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan kurum pansiyonları için ayrı ayrı belirlenen açık kontenjanları, Mayıs ayı içinde tespit eder ve aynı ayın sonuna kadar Bakanlığın ilgili birimlerine bildirir.
b) Sınavla veya sınavsız alınacak parasız yatılı öğrenciler ile sınavla bursluluğu kazanan öğrencilerin iş ve işlemlerinin takibini yapar.
c) Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla pansiyonların ortak kullanılmasını sağlar.
ç) Pansiyonlardaki açık kontenjanların doldurulması için mahallinde yapılacak olan sınavla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
d) Bakanlıkça belirlenen elektronik adresten okul, öğrenci, veli ve diğer bilgilerin kontrolünü ve takibinin yapılmasını sağlar.
e) Mahalli imkânların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için özel kişi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Soru 40- Burslu veya parasız yatılı öğrenciler başka resmî kurumlardan burs alabilir mi?
Cevap 40- Başka kurumların bursunu seçtikleri takdirde parasız yatılılık ve burslulukları sona erer.

Soru 41- Parasız yatılılıktan bursluluğa geçilebilir mi?
Cevap 41- İlgi yönetmeliğin;
Madde 21 – (1) Öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenim görenler parasız yatılılığa geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Temmuz ayının sonuna kadar yapılır.
(2) Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul müdürlüğünce başvuru süresi sonundan itibaren üç gün içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir.Komisyonca; öğrencinin durumu beş gün içerisinde incelenerek uygun bulunanların parasız yatılılık kaydı yapılmak üzere pansiyonlu okul müdürlüğüne ve bursluluğu sona erdirilmek üzere de burslu öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne bildirilir.
Ancak, öğrencinin başka bir ilde parasız yatılı olarak öğrenim görmek istemesi hâlinde, tüm belgeler en geç üç gün içerisinde ilgili valiliğe gönderilir. İlgili valilik, parasız yatılılık kaydı yapılan öğrenciyi bursluluğu sona erdirilmek üzere Ağustos ayı sonuna kadar burslu olduğu okulun valiliğine bildirir. Valilikler, parasız yatılılığa geçirilen öğrencilerin listesini, Eylül ayının ilk haftası içerisinde Bakanlığın ilgili birimlerine gönderir.
(3) Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için elektronik ortamda alınacak başvurular,okul müdürlüklerince Ağustos ayının ilk haftası içerisinde değerlendirilir ve onay veya ret işleminden sonra Bakanlığın ilgili birimince açıklanacak çalışma takvimine göre Ağustos ayının sonuna kadar sırasıyla ilçe, il ve Bakanlık onay veya ret işlemleri yapılır.Bursluluğa geçişler için yapılan başvuru sonuçları, elektronik ortamda en geç Eylül ayının ilk haftası içerisinde ilgili birimlere duyurulur.
(4) Sağlık sorunu, korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle geçişler için başvurularda süre kaydı aranmaz. Özre dayalı geçişlerde, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulur.

Soru 42- Parasız yatılılık ve burslulukta nakil işlemleri nasıl yapılır?
Cevap 42- İlgi yönetmeliğin;
Madde 22 – (1) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, kontenjan durumuna ve aşağıdaki esaslara göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilerek;
a) Öğrencinin sağlığında meydana gelen olumsuzlukların tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelendirilmesi,
b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,
c) Velinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev veya iş yeri değişikliği,
ç) Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu yerleşim birimi veya yakın yerleşim birimlerinde ikamet etmesi,
d) Korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması,
e) Farklı türdeki okullar arasında nakil veya geçiş yapılması,
f) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar arası nakil yapılması,durumunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır.
(2) Öğrencinin nakil sebebini belgelendirmesi zorunludur. Parasız yatılı öğrencilerin farklı türdeki okullar arası nakillerinde ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda sıralanan nakil şartlarında başvurunun fazla olması hâlinde bir önceki yıldan başlamak üzere yılsonu başarı puanı yüksek olana öncelik tanınarak yerleştirme yapılır. Ancak, (b) bendine göre yapılacak nakiller öğrencinin öğrenim gördüğü program, alan veya dalın nakledilmek istendiği okulda bulunmaması hâlinde Bakanlıkça yapılır.
(3) Burslu öğrencilerin bursluluk nakilleri ise elektronik ortamda nakil olunan okul müdürlüğünce yapılır.

Soru 43- Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler ne zaman yapılır?
Cevap 43- Yönetmeliğin;
Madde 21 – … Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Temmuz ayının sonuna kadar yapılır.

Soru 44- PYB sınavı Bakanlığın hangi birimince yapılır?
Cevap 44- Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

Soru 45- Burs sınavı başvuru kılavuzu ne zaman, nerede yayınlanır?
Cevap 45- Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu Mart ayı içerisinde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanır.

Soru 46- Okul pansiyonlarında revirde kimler yatırılır?
Cevap 46- İlgi Yönetmeliğin;
Madde 30- Pansiyonlarda sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır; a- Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı yatılı olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı-olanlar ise hastaneye veya prevantoryuma veyahut sanatoryuma gönderilirler.

Soru 47- Okul yöneticileri, öğretmen, belletici ve diğer personel revirde yatabilir mi?
Cevap 47- İlgi yönetmeliğin;
Madde 30- Pansiyonlarda sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır;b- Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak, bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.

Soru 48- Paralı yatılı öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapılır mı?
Cevap 48- Paralı yatılı öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapılmaz.

Soru 49- Yemekhane dışına yemek çıkarılabilir mi?
Cevap 49- İlgi yönetmeliğin;
Madde 32- Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede kimseye yemek verilmez. Revirde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

Soru 50- Paralı yatılı öğrencilerden kimlere, hangi şartlarda indirim yapılır?
Cevap 50- İlgi Yönetmeliğin;
Madde 26- Birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15 diğerlerinin ücretinden % 20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre beşinci ve daha düşük derecede aylık alan Devlet memurları çocuklarından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları Devlet tarafından ödenir.

Soru 51- Pansiyonun giriş-çıkış saatleri kim tarafından neye göre belirlenir?
Cevap 51- Pansiyonla ilgili hizmetler okul idaresince tespit olunan İç Yönerge hükümlerine göre ve zaman çizelgesine göre yürütülür.

2016 PYBS TARİHİ

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (2017/PYBS) 10 Haziran 2017'de düzenlenecek.

KİTAPÇIKTA YER VERİLEN BAZI İSTATİKİ BİLGİLER

Pansiyonlarda barınan parasız yatılı öğrencilere yılda 160 TL sosyal yardım yapılmaktadır.

2016 yılı 2. üç aylık burs verilen öğrenci sayısı 241.411’dir. Burs alan öğrencilerin 115.209’u erkek, 126.202’si kızdır.

3 aylık verilen burs tutarı 530,24 TL'dir.

2016 Yılı Bursluluk Sınavını kazanan 65.000 öğrenciye daha bursluluktan yararlanma imkânı verilmiştir. Bakanlığımızca; 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yeni kazananlarla birlikte yaklaşık 260.000 öğrenci bursluluktan yararlanacaktır.

Ogretmenler.Com 

Son DüzenlenmePazar, 03 Haziran 2018 13:13
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar