Menu

 

MEB 2014 Norm Kadro Yönetmeliği

2014/6459 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici ve Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kuramlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alan/Bölüm: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyelerden/birimlerden oluşan eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamım,

b) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama ve üretim yapılan ortamı,

c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Ders yükü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kuramlarında, Bakanlıkça belirlenen sayıdaki öğrenciden oluşan şube veya grupların dahil oldukları sınıflara göre öğretim programlarında gösterilen teorik ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısını,

e) Eğitim bölgesi: Her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla öğretmenlerin mesleki eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanabileceği tesislerin bulunduğu bölgeyi,

f) Eğitim kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumlan,

g) Eğitim kampusu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,

ğ) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşullan da dikkate alınarak gerekli donanıma sahip eğitim ve öğretim laboratuvarı ile mesleki ve teknik eğitimde uygulama ve üretim yapılan ortamı,

h) Norm Kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kuramlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

ı) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi eğitim kurumlan, ilköğretim kurumlan (ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu) ve ortaöğretim kurumlarını,

i) Proje okulu: Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kuramlarını,

j) Tam gün tam yıl eğitim: Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kuramlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-22.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,

k) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlan,

1) Yerleşim merkezi: İl ve ilçe belediyesi sınırları içinde kalan mahaller ile köyleri, m) Yönetici: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kuramlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetici Normu

Müdür norm kadrosu

MADDE 5- (1) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere, eğitim kuramlarının her biri için müdür norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilir.

(3) Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.

(4) Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilir.

(5) Eğitim kampusu şeklinde yapılanan eğitim kurumlan için bir müdür norm kadrosu

verilir.

Müdür başyardımcısı norm kadrosu

 

MADDE 6- (1) Eğitim kuramlarından;

a) Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere yatılı veya pansiyonlu olanlara,

b) Müdür yardımcısı sayısı altı olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,

müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

Anaokulu müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 7- (1) Anaokullarında, öğrenci sayısı;

a) 100-50 l'e kadar 1,

b) 501 ve daha fazlası için 2,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

İlkokul müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 8- (1) İlkokullarda, öğrenci sayısı;

a) 100-601'e kadar 1,

b) 601-1201 'e kadar 2,

c) 1201-1801 'e kadar 3,

ç) 1801 ve daha fazlası için 4, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcısı norm kadrosu

 

MADDE 9- (1) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında, öğrenci sayısı;

a) 501 'e kadar 1,

b) 501-1001 'e kadar 2,

c) 1001-1501 'e kadar 3,

ç) 1501 ve daha fazlası için 4, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Ortaöğretim kurumlan ile mesleki ve teknik eğitim merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 10- (1) Ortaöğretim kurumlan ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı;

a) 501'e kadar 1,

b) 501-1001 'e kadar 2,

c) 1001-1501'ekadar3,

ç) 1501 ve daha fazlası için 4, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Özel eğitim kurumu müdür yardımcısı norm kadrosu 

MADDE 11- (1) Özel eğitim kurumlannda, öğrenci sayısı;

a) 101 'e kadar 1,

b) 101 ve daha fazlası için 2,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim kurumlarına müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesinde, aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okullarının öğrenci sayılan birlikte değerlendirilir.

Mesleki eğitim merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 12- (1) Mesleki eğitim merkezlerinde, çırak-kursiyer sayısı;

a) 401'e kadar 1,

b) 401-801'e kadar 2,

c) 801-1201'e kadar 3,

ç) 1201 ve daha fazlası için 4, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Rehberlik ve araştırma merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu 

MADDE 13- (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfus sayısı;

a) 600.001'e kadar 1,

b) 600.001 ve daha fazlası için 2, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

İlave müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 14- (1) Rehberlik ve araştırma merkezleri hariç olmak üzere, eğitim kurumlarından;

a) Yatılı veya pansiyonlu olanlara,

b) Döner sermaye işletmesi bulunanlara,

c) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ve/veya açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim uygulaması yapılan eğitim kurumlarına,

ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde yapılan mesleki eğitime en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik eğitim kurumlarına,

d) Bünyesinde çıraklık eğitimi programlan uygulanan mesleki ve teknik eğitim merkezlerine,

e) Öğrenci sayısına bağlı olarak müdür yardımcısı normu verilemeyen taşıma eğitim merkezi durumundaki eğitim kurumlarına,

her özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı olmak üzere ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

(2) Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu hiçbir şekilde 6'yı geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen Normu

Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu

MADDE 15- (1) Öğrenci sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik anaokulları ve ana sınıflarında açılan her şube için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.

Sınıf öğretmeni norm kadrosu

MADDE 16- (1) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

a) 10-21 'e kadar 1,

b) 21 ve daha fazlası için 2,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

(3) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

a) 10-2l'e kadar 1,

b) 21-41'e kadar 2,

c) 41 ve daha fazlası için 3,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

(4) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimi için, uygun görülen ilkokullara ayrıca 2 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

Özel eğitim öğretmeni norm kadrosu

MADDE 17- (1) Özel eğitim kurumlan ile özel eğitim sınıflarında;

a) Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik açılan her anasınıfı için 1,

b) Görme ve işitme engellilere yönelik ilkokullarda açılan her sınıf veya şube için 1,

c) Ortopedik engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 1,

ç) Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihin engelliler ile otistikler için açılan her sınıf veya şube için 2,

d) İlkokul ve ortaokul kademesinde hafif düzeyde zihin engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 2,

e) Lise kademesinde hafif düzeyde zihin engelliler için açılan her sınıf veya şube için 1,

f) Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,

g) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim ilkokullarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için 26 yatılı öğrenciye kadar 1; 26'dan sonrası için 2,

özel eğitim öğretmem norm kadrosu verilir.

(2) Rehberlik ve araştırma merkezlerine;

a) Görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000'e kadar olan yerlerde 4; sonra gelen her 50.000 nüfus için 1,

b) Gezerek özel eğitim görevi için 3,

özel eğitim öğretmeni norm kadrosu verilir.

Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu

MADDE 18- (1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(2) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, yatılı bölge ortaokulları ve özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumların aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumlan itibanyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmem norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü 6 saatten az olmamak şartıyla ders yükü en fazla olan ve o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna verilir. Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumlarının her birine o alanda norm kadro verilmiş olması durumunda, o alanın artan ders yükü için ayrıca norm kadro verilmez.

Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu

MADDE 19- (1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;

a) 15-41'e kadar 1,

b) 41-81'ekadar2,

c) 81-121'e kadar 3,

ç) 121-161'ekadar4,

d) 161-201 'e kadar 5,

e) Toplam ders yükünün 201 'den fazla olması halinde her 40 saat ders yükü için İlave 1,

atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(3) Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibanyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumlan itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü 15 saatten az olmamak şartıyla ders yükü en fazla olan ve o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna verilir. Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumlarının her birine o alanda norm kadro verilmiş olması durumunda, o alanın artan ders yükü için ayrıca norm kadro verilmez.

Alan/Bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu

MADDE 20- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlannda alanlarıyla ilgili öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilir.

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

MADDE 21- (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerine, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000'e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde ilave olarak bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(2) Okul rehberlik servislerine;

a) Özel eğitim kurumlarında (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dahil) toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Ortaöğretim kuramlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

ç) Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarının öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

d) İlçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden çırak ve kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.

(3) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmem norm kadrosu daha verilir.

(4) Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Norm Belirlemede Dikkate Alınacak Hususlar

Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar

MADDE 22- (1) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) Müdür norm kadrosu verilme şartlarını taşımayan hiçbir eğitim kurumuna müdür yardımcısı normu verilmez.

b) Müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alman öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

c) Alan itibarıyla ders yükünün hesaplanmasında;

1) O alan içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

2) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin, atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları göreve ilişkin ders saatleri de dikkate alınır.

ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 3l'den fazla öğrenci İçin 3,

2) 11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3,33 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu gruplarda, gruplar ikiye bölünür. Öğretmenlerin ayn fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup çalışması yaptıkları makine, araç ve gereçle işledikleri dersler gruplara ayrılır, ders yükü de buna göre belirlenir.

(2) Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kuramlarında işletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken, 10'dan fazla grup oluşturmamak üzere meslek alanında bulunan kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 12-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3, ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 280-321 çırağa kadar 8, ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361 ve daha fazla çırak için 10, olacak şekilde gruplandırılır.

(3) İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü, çıraklık eğitimi çerçeve öğretim programlarına göre haftalık 32 saatlik işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur. İşletmelerde meslek eğitimi ders yüküne, meslek alanında okutulan haftalık alan/dal meslek ders saatleri eklenerek, alanın toplam ders yükü bulunur.

(4) Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin bölümler itibarıyla alan derslerinin ders

yükü;

a) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saat,

b) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saat,

ilave edilerek bulunur. Ancak, bir şube 3'ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayn belirlenir.

(5) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kuramlarının müdür yetkili öğretmenleri, o eğitim kuramımdaki öğretmenler için belirlenen norm kadro içinde değerlendirilir.

(6) Alanlara göre öğretmen norm kadroları, yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri ilgili alanın ders yükünden düşülerek belirlenir.

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları

MADDE 23- (1) Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kuramlarının yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinden bağımsız olarak eylül ayı içinde eğitim kuramlarının Bakanlıkta bağlı olduktan birimlerin teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

(2) Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, akşam sanat okullan, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmen evi ve akşam sanat okullan, bilim ve sanat merkezleri, turizm eğitimi merkezleri ile benzeri kuramların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolan, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak

Bakanlıkça belirlenir. Bu kuramların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Normların Onayı ve Değişmesi

Norm kadro belirlemeye yetkili birimler

MADDE 24- (1) Eğitim kuramlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolan, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.

Norm kadroların onaylanması

MADDE 25- (1) Eğitim kuramlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolan Bakanlıkça onaylanır.

(2) Bakanlıkça onaylanan ve valiliklere bildirilen norm kadro çizelgeleri, bildirildikleri tarihi takip eden 15 gün içerisinde; İl milli eğitim müdürlüklerince ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerince de ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine bildirilir.

Norm kadro sayılan değişen eğitim kurumlan

MADDE 26- (1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir.

(2) Yeni açılan eğitim kurumlan ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadrolan süre aranmaksızın belirlenir.

(3) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Norm kadro sayısının değiştirilemeyeceği

MADDE 27- (1) Norm kadro belirlenmesine esas kriterlere göre yapılacak değişiklikler dışında olmak üzere, eğitim kurumlarının bu Yönetmeliğe göre belirlenmiş olan norm kadro sayıları değiştirilemez.

Bilgi verme

MADDE 28- (1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılan ve değişiklikleri, onaylanmasını takip eden bir ay içinde Bakanlıkça iller itibarıyla Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Boş kadro tahsisi ve kullanımı

MADDE 29- (1) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktanlır. Bu kadrolar;

a) 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim kurumlarının kadro ihtiyacının karşılanmasında,

b) 26 ncı madde uyarınca norm kadro sayısının değişmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadrolann karşılanmasında,

c) Muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere aynlanlar hariç olmak üzere, çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler gereği bir yıl ve daha fazla aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve öğretmenlere aylıksız izin verilmeden önce atanmalarında,

ç) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma göre yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

d) Yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümlere göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak altı aydan fazla görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirmeden önce atanmalarında,

e) Yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında altı aydan fazla süreli görevlendirilen Öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,

f) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının %5'ini geçmemek üzere, öğretmenlerin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında,

kullanılmak üzere Bakan onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

(2) Yukarıda belirtilen durumların ortadan kalkması üzerine boşalan kadrolar ile eğitim kuramlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterlerine bağlı olarak değişmesi sonucunda ortaya çıkacak boş kadrolar, il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 30- (1) 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetici ve öğretmenlerin norm kadro ile ilişkilendirilmeleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Eğitim kuramlarının norm kadroları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay İçinde belirlenir.

(2) Eğitim kuramlarında görev yapmakta olan yöneticiler yönetici, öğretmenler ise öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilir.

(3) Eğitim kuramlarının yönetici ve öğretmen sayılarının norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazlalığın giderilmesinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Norm kadroların onayına kadar geçen sürede uygulama

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar geçen sürede, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kuramların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar