Menu

 

2014 Yılı Şube Müdürleri Yer Değiştirme Kılavuzu

İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI 2014 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bu Kılavuz, il/ilçe millî eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı 2014 yılı yer değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

A-GENEL AÇIKLAMALAR 

1- İlgili Mevzuat 

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 

1.4. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik. 

2- Esaslar 

2.1. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

2.2. Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2014 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir. 

2.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, şube müdürlerinin tercihleri ve yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. 

2.4. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır. 

2.5. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan şube müdürlerinin atamaları, Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere resen yapılacaktır. 

2.6. Yer değiştirmeye esas puan, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28’inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından 

oluşur. 

2.7. Hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas hizmet puanının hesabında 31/05/2014 tarihi esas alınacaktır. 

2.8. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır. 

2.9. Yer değiştirmeye esas hizmet puanının hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır. 

B- TERCİHLERİN ALINMASI 

3- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 

3.1. Yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

3.2. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerine ilişkin Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ile Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi üzerinden yer değiştirmeye esas puan hesaplaması yapılacaktır. 

3.3. Başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. 

MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır. 

3.4. Başvurular, il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

3.5. 4 ve 5’inci hizmet bölgelerinde görev yapan ve 2 yıllık bölge hizmet süresini tamamlayan şube müdürlerinden yerlerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ortamında Bakanlığa 

gönderilecek; söz konusu hizmet bölgelerinde 4 yıllık hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlem uygulanmayacaktır. 

3.6. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilerden görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yaptıkları il dışında tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin, sağlık mazeretine dayalı istekleri ile eş durumu mazeretine dayalı istekleri bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ile Bakanlığa gönderilecektir. 

3.7. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde halen boş bulunan şube müdürü kadroları ile bulundukları hizmet bölgesinde çalışılması gereken süreyi tamamladığından yer değiştirmesi gereken şube müdürlerinden boşalacak kadrolar, bu Kılavuza ekli Ek-2 İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Durum Çizelgesi excel ortamında hazırlanıp bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer 

Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ile Bakanlığa gönderilecektir. 

3.8. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercih işleminden sonra tercihte bulunmayanlar, bu Kılavuza ekli Ek-3 Tercihte Bulunmayanlar Çizelgesi excel 

ortamında hazırlanıp DYS ile Bakanlığa gönderilecektir. 

3.9. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2014 tarihi esas alınacağından, kapsamdaki yöneticilerin görev kayıtları 31/05/2014 tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak bu tarih ile başvurunun son günü olan 13/06/2014 tarihleri arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır. 

4- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler 

4.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütlü durumlar incelenerek karara bağlanacaktır. 

5- Diğer Hususlar 

5.1. 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15’inci maddesinde; a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, 

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamayacağı; ancak, son genel nüfus sayımına göre Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde merkez nüfusu 50.000’i aşan IV, V ve VI. Bölgede bulunan il/ilçeler ile merkez nüfusu 100.000’i aşan I, II ve III. Bölgede bulunan il/ilçeler için yapılacak atamalarda bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesi nedeniyle, il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfuslarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, başvurularda büyükşehir belediyesi olan illerin ilçeleri için 15’inci madde hükmü dikkate alınmayacaktır. 

5.2. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında; a) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır. 

b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22’nci maddesi uygulanacaktır. 

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, bulundukları görevden alınıp, mahkeme kararı ile iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır. 

5.3. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

5.4. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmet süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır. 

5.5. Soruşturmaya bağlı olarak görev yerleri değiştirilenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları yere yeniden atanamayacaklardır. 

5.6. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il’e dönüştürülen veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır. 

5.7. MEBBİS e-Personel Modülündeki eksik ve yanlış bilgilerden kaynaklanan hatalı yer değişikliği işlemlerinden, il millî eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır. 

 

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ 

6- Başvurular 

6.1. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu, hizmet puanı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte en geç 31/05/2014 tarihine kadar il millî eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube 

müdürlüğüne başvuracaklardır. İlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır. 

6.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını kaydetmeleri sağlanacaktır. 

6.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri; a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir. 

Örneğin; 

1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir yönetici, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 

2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir yönetici, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 

b) Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgeleri 

için 20 tercihte bulunabileceklerdir. 

Örneğin; 

1- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir yönetici, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 

2- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir yönetici, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 

c) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için 20 tercihte bulunabileceklerdir. 

6.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2014 

tarihi arasındaki hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır. 

Örneğin; 

1- Halen şube müdürü olarak 3’üncü hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha önce 1’inci hizmet bölgesinde 2 yıl, 3’üncü hizmet bölgesinde 3 yıl şube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 3 yıl 7 ay 19 gün 

olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 3’üncü hizmet bölgesi için öngörülen 4 yıllık süreyi tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır. 

2- Halen şube müdürü olarak 4’üncü hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha önce 2’nci hizmet bölgesinde 4 yıl, 4’üncü hizmet bölgesinde 5 yıl şube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 5 yıl 7 ay 19 gün 

olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 4’üncü hizmet bölgesi için öngörülen uzatmalarla birlikte 4 (2+2) yıllık süreyi tamamladığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulacaktır. 

3- Halen şube müdürü olarak 1’inci hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha önce 1’inci hizmet bölgesinde 5 yıl şube müdürü, 3 yıl da ilçe millî eğitim müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 5 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 1’inci hizmet bölgesi için öngörülen 6 yıllık süreyi 

tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır. 

6.5. İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü; ilçe millî eğitim şube müdürleri ise il millî eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir. 

6.6. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe millî eğitim şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim şube müdürlerince il 

millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne teslim edilecektir. 

6.7. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir. 

6.8. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır. 

7- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar 

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan, 

b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan 

başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması hâlinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir. 

D- ATAMA İŞLEMLERİ 

8- Atamalar 

8.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. 

8.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın 

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

 

EKLER: 

Ek-2 İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Durum Çizelgesi 

Ek-3 Başvuruda Bulunmayanlar Çizelgesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34 

www.meb.gov.tr 

http://ikgm.meb.gov.tr

 

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA 

 

Son DüzenlenmeSalı, 10 Haziran 2014 11:29
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar