Menu

 

2016 LYS Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji Konuları

2016 LYS Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji Konuları

2016 LYS-1,LYS-2,LYS-2 DERS DERS KONULAR

Öğrencilerin hayallerindeki bir bölümü kazanmasında YGS %40,LYS %60 etkili.Görüldüğü gibi LYS çok daha önemli bir sınav.Bunun için,LYS sınavına katılacak öğrencilerin öncelikli olarak her dersten hangi konulardan soru sorulduğunu öğrenip buna göre çalışmalarını planlamaları gerekiyor. Aşağıdaki konular 2015 LYS'ye göre listelenmiştir.

LYS-1= Matematik-2, Geometri
LYS-2= Fen Bilimleri-2 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
LYS-3= Türk Dili ve Edebiyat, Coğrafya-1
LYS-4= Tarih, Coğrafya-2, Felse. Gru. ve Din Kül.
LYS-5= Yabancı Dil

50 Matematik + 30 Geometri
- 50 Matematik sorusuna 75 dakika
- 30 Geometri sorusuna 60 dakika
Toplam 80 soruya 135 dakika süre verilecek.
• Matematik ve Geometri testleri için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilecek.Cevap kağıdı iki test için ortak olacak

LYS-1 MATEMATİK KONULARI

50 adet soru soruluyor.Sınav süresi 75 dakikadır.Bu sürenin sonunda Geometri sınavı başlar.

LYS-1'de en çok sorunun geldiği konular;Trigonometri,karmaşık sayılar,limit,türev,integral,logaritma ve özel tanımlı fonksiyonlar..Ve diğer konular:

2. Dereceden Denklemler
Çarpanlara Ayırma
Eşitsizlikler
Ebob-Ekok
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Reel Sayılarda İşaret İncelenmesi
İşlem
Polinom
Permütasyon – Fonksiyon
Fonksiyon
Eşitsizlik Sisteminin Analitik Düzlemde Gösterimi
Olasılık
Trigonometri
Karmaşık Sayılar
Logaritma
Diziler
Determinant
Matris
Lineer Denklem Sistemleri
Limit
Türev
İntegral

LYS-1 GEOMETRİ KONULARI

Üçgende Açı
Üçgende Alan
Eşkenar Üçgen
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Dikdörtgen
Paralelkenar
Kare
Yamuk
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Çokgende Açı
Silindir
Koni
Uzayda Doğru ve Düzlemler
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Çemberin Geometrik Yeri
Vektörler
Çevresel Çemberin Çizimi

2016 LYS-2 FEN BİLİMLERİ

30 Fizik + 30 Kimya + 30 Biyoloji
- 30 Fizik sorusuna 45 dakika
- 30 Kimya sorusuna 45 dakika
- 30 Biyoloji sorusuna 45 dakika
Toplam 90 soruya 135 dakika süre verilecek.Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçığı ve ayrı süreler verilecek.Cevap kâğıdı üç test için ortak olacak

LYS-2 FİZİK KONULARI

LYS'de Fizik dersinden 30 adet soru sorulmaktadır.Fizik testinin süresi 45 dakikadır.Bu süre bitince Kimya sınavı başlar.

Karışımların Özkütlesi
Potansiyel Enerji
Isı Sıcaklık / Moment Denge
Isı Sıcaklık Hal Değişimleri
Işık – Kırılma
Işık – Mercekler / Prizmalar
Kütle ve Ağırlık Merkezi
Moment Denge / Basit Makineler
Einstein’a Göre Enerji
Yatay Atış Hareketi
Dinamik (Hareket Kanunları – Sürtünmeli Yüzeyde Hareket)
Dönme Kinetik Enerjisi
İş Güç Enerji
Vektörler – Kuvvet – Kinetik Enerji
Serbest Düşme Hareketi – Düzgün Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dönme Kinetik Enerjisi – Basit Makineler
İtme, Momentum
Elektrostatik – Dokunma ile Elektriklenme / Elektrik Alanı
Elektriksel Potansiyel Enerji
Elektrik Akımı – Doğru Akım – Devreler
Elektrik Akımı – Doğru Akım – Üreteçlerin Bağlanması
Elektrik Akımı – Alternatif Akım – RLC Devreleri
Dalgalar – Yansıma – Girişim
Dalgalar – Su Dalgaları – Yansıma
Dalgalar – Doppler Etkisi
Işık Teorileri – Tek Yarıkta Girişim
Işık Teorileri – Fotoelektrik Olay
Atom Modelleri – Bohr Atom Modeli
Elektrik Yüklü Parçacıkların Manyetik Alanda Hareketi

LYS-2 KİMYA KONULARI

LYS sınavında kimya dersinden de 30 adet soru için 45 dakika süre verilecek.LYS'de kimya sorularına cevap vermesi gereken öğrenciler deyim yerindeyse Organik kimyayı öğrenmeden sınava girmesinler.2015 LYS'de tam tamına 12 adet soru soruldu.

Gazlar
Kimyasal Tepkime Denklemleri – Denkleştirme – Basit Formül – Molekül Formülü
Kimyasal Tepkimelerde Enerji (Entopi)
Radyoaktiflik
Asit – Baz Çözeltilerinde Denge
Çözünürlük Dengesi
Tepkime Hızı
Kimyasal Denge
Organik Kimya
Kimyasal Bağlar – Moleküller Arası Bağlar
Elektrokimya

LYS-3 BİYOLOJİ KONULARI

LYS'de Biyoloji dersinden de 30 adet soru soruluyor.Özellikle sinir ve dolaşım sistemleri olmak üzere sistemlere daha çok çalışmaları gerekir.Çünkü en çok soru bu konulardan sorulmaktadır.

Hücre
Hücre Solunumu
Canlının Temel Bileşenleri
Sindirim Sistemi
Protein Sentezi
Genetik
Nükleik Asitler
Endokrin Sistem
Üreme ve Gelişme
Sinir Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi
İskelet ve Kas Sistemi
Bitkisel Hormonlar
Fotosentez
Bitkilerde Hareket
Bitkilerde Taşıma
Beslenme İlişkileri
Popülasyon Genetiği

LYS-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-COĞRAFYA-1

56 Türk Dili ve Edebiyat + 24 Coğrafya-1
- 56 Edebiyat sorusuna 85 dakika
- 24 Coğrafya–1 sorusuna 35 dakika
Toplam 80 soruya 120 dakika süre verilecek.Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya -1 testi için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilecek.Cevap kağıdı, iki test için ortak olacak.
Not: Coğrafya-1 soruları, coğrafya dersi öğretim programında belirtilen 9.sınıf kazanımlarının tamamı ile 10., 11. ve 12. sınıflarda haftada 2 saat okutulan ortak coğrafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.
Not: 56 Edebiyat sorusunda 20-23 arası Dil ve Anlatım sorusu gelmektedir

LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

LYS Edebiyat'dan 56 soru soruluyor. Edebiyat sınavının süresi 85 dakikadır. Bu süre bitince Coğrafya testi başlar.Öğrenciler özellikle şu üç konuya daha çok çalışmaları gerekir.Çünkü 2015 yılınca en çok bu konulardan soru çıktı.Bu konular;Tanzimat Edebiyatı,Serveti Fünun Edebiyatı,Milli Edebiyat,mhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cümlede Anlam
Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri
Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi ve Yapısına Göre Cümle Çeşitleri
Yüklemin Türüne Yerine ve Anlamına Göre
Sözcük Türleri (Sıfat, Edat, Fiil, Zarf, Fiilimsi)
İmla ve Noktalama
Paragrafta Konu ve Başlık
Paragrafta Anlatım Türleri
Paragrafta Boşluk Doldurma
Paragrafta Düşünce
Söz Sanatları (Teşbih, Kinaye, Teşhis)
Şiirde Anlam
Halk Edebiyatı Özellikleri
Tiyatro Terimleri
Düşünce Yazısı Türleri (Biyografi, Deneme, Makale)
Divan Edebiyatı Nazım Türleri
Şiir Bilgisi (Uyak, Ölçü)
Geleneksel Türk Tiyatrosu
Divan Edebiyatı Özellikleri ve Şairleri
Tanzimat Edebiyatı
Serveti Fünun Edebiyatı
Milli Edebiyat
Bağımsız Sanatçılar
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Roman, Hikaye)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Şiir)

LYS-3 COĞRAFYA KONULARI

Akarsular-Akarsu Profili
Grafik Okuma(Sıcaklık Grafiği)
Nüfus Politikaları
İlk Kültür Merkezleri
Şehirler Ve Etkileri
Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler
Türkiye’nin Arazi Yapısı(Eğim Dereceleri)
Yanlış Arazi Kullanımı
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Türkiye İklimi
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Tablo Okuma(Türkiye’de Ticaret)
Grafik Okuma(Enerji Kaynakları)
Bölgeler Coğrafyası(Karadeniz Bölgesi)
Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri
Ülkeler Coğrafyası(Çin-Japonya)
Uluslar Arası Örgütler
Atıklar Ve Ekolojik Denge
Doğal Kaynakların Kullanımı(Aswan Barajı)
Doğal Kaynakların Kullanımı (Arkansas Nehri)
Enerji Kaynakları

LYS-4 (SOSYAL BİLİMLER-2)

44 Tarih + 14 Coğrafya–2 + 32 Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi (8 Psikoloji, 8 Sosyoloji, 8 Mantık, 8 Din Kültürü)
- 44 Tarih sorusuna 65 dakika
- 14 Coğrafya-2 sorusuna 20 dakika
- 32 Felsefe grubu ve Din Kültürü sorusuna 50 dakika süre
Toplam 90 soruya 135 dakika süre verilecek.Tarih, Coğrafya ve Felsefe grubu/Din Kültürü testleri için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilecek.Cevap kağıdı, üç test için ortak olacak.
Not: 44 Tarih sorusunda 15-16 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusu gelmektedir

LYS-4 TARİH KONULARI

Türk Tarihi
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
İslamiyet Sonrası Türk Tarihi
Anadolu Tarihi
Osmanlı Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Osmanlı ‘nın Yükseliş Devri
Osmanlı ‘nın Çöküş Devri
2. Dünya Savaşı
Soğuk Savaş
Cumhuriyet Tarihi
Küreselleşen Dünya

LYS-5 (YABANCI DİL)

Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca derslerinden yapılacak.
Bunlardan sadece birine girilebilecek.Her dil için soru sayısı 80, süresi 120 dakika olacak.
20 Soru: Kelime bilgisi ve Dil bilgisi
12 Soru: Çeviri
48 Soru: Okuduğunu Anlama
Yabancı dil testi için tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılacak

2016 LYS Sınav Saatleri ve Süreleri

- LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi:19 Haziran 2016 (Pazar),10.00, 135 dakika 2016

- LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi:25 Haziran 2016 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika 2016

- LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi:26 Haziran 2016 (Pazar), 10.00, 120 dakika 2016

- LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi:18 Haziran 2016 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika 2016

- LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi:25 Haziran 2016 (Pazar), 14.30, 120 dakika 2016

2016 LYS İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

*LYS sınavları 5 ayrı oturum halinde gerçekleşecektir. Her oturumda farklı bir sınav uygulanacaktır. Dileyen aday tüm oturumlardaki sınavlara girebilecek.
*Öğrenciler girmek istedikleri bölümlere göre en az iki LYS sınavına katılacaktır.
*YGS’de 180 barajı geçen herkes LYS sınavlarına girebilecektir.
*Sorular lise-2, lise-3 ve lise-4 ağırlıklı konulardan oluşacak.Lise-1 konularında da az oranda soru gelecek. Soru tarzları da daha çok bilgiye dayalı sorular olacak.
*2016 LYS sınav ücretleri: 2015 yılında her LYS sınavına 30 TL alındı.
*2016 LYS sonuçlarının açıklanması: 18 Temmuz 2016 tarihinde açıklanacak. 

Ogretmenler.Com

Bu yazının tüm hakları Ogretmenler.com'a aittir. "www.pekiyi.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntıların hoş olmayacağını hele de eğitim sitelerine hiç yakışmayacağını belirtelim.  

Son DüzenlenmePerşembe, 31 Mart 2016 01:28
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar