Menu

 

MEB Müfettişleri Yönetmeliği (24 Mayıs 2014)

MEB Müfettişleri Yönetmeliği -2014

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

24 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29009

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VEDENETİM BAŞKANLIĞI İLE

MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlıklarının teşkilat ve görevlerini,

b) Rehberlik ve Denetim Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendirilecek maarif müfettiş ve maarif müfettiş yardımcıları ile maarif müfettişleri başkanları ve başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, atanmalarını, görevlendirilmelerini, çalışma usul ve esaslarını,

c) Maarif müfettişleri ve maarif müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını,

ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Rehberlik ve Denetim Başkanı, maarif müfettişleri başkanları ve başkan yardımcıları, maarif müfettişleri, maarif müfettiş yardımcıları ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17, 36, 37 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Bakanlık teşkilatı: Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını,

ç) Başkan: Rehberlik ve Denetim Başkanını,

d) Başkanlık: Rehberlik ve Denetim Başkanlığını,

e) Bölge hizmeti: Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarının her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışmaları gereken süreyi,

f) Grup sorumlusu: Rehberlik ve denetim grubundan sorumlu olan maarif müfettişini,

g) Hizmet bölgesi: Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile ulaşım şartları gibi yönlerden birbirine benzerlik gösteren illerin içinde bulunduğu bölgeyi,

ğ) Hizmet puanı: Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarının görev yaptıkları illerde geçen hizmet sürelerinin her bir yılı için Ek-3 Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dahil İller ve Puan Değerleri Formunda belirlenen puanın, o hizmet bölgesinde yer alan illerdeki çalışma süreleri ile çarpımı sonucunda elde edilen puanı,

h) Hizmet süresi: Maarif müfettişleri ile maarif müfettiş yardımcılarının Ek-3 formunda belirlenen hizmet bölgeleri itibarıyla maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı unvanı ile çalıştıkları süreleri,

ı) Kurum: Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatına bağlı resmi kurumlar ile özel öğretim kurumlarını,

i) Müfettiş: Maarif müfettişini,

j) Müfettiş yardımcısı: Maarif müfettiş yardımcısını,

k) Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

m) Özel öğretim kurumu: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü okul ve kurumları,

n) Rehber müfettiş: Sorumlu olduğu maarif müfettiş yardımcısına, müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla üç yıllık eğitim sürecinde refakat edecek görevli maarif müfettişini,

o) Sınav Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek yarışma ve yeterlik sınavının yapılmasından sorumlu komisyonu,

ö) Yarışma sınavı: Maarif müfettiş yardımcısı kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

p) Yeterlik sınavı: Maarif müfettişi kadrolarına atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlığın Oluşumu ve Görevleri ile Başkanlık Personelinin

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanlığın oluşumu

MADDE 5 - (1) Başkanlık; Başkan, daire başkanları, milli eğitim uzmanları, milli eğitim uzman yardımcıları, Başkanlıkta görevlendirilen müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile Başkanlık bürosu personelinden oluşur.

(2) Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayı ile yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılır. Başkanlıkta görevlendirilen müfettişlere, bu görevlerine devam ettikleri sürece bu Yönetmeliğin 37 ve 38 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(3) Başkanlıkta görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Bakanlık teşkilatında rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme görevleri ile Başkanlıkça verilen diğer görevleri yürütürler.

Başkanlığın görevleri

MADDE 6 - (1) Başkanlığın görevleri şunlardır;

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde sayılan görevleri yapmak,

b) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma esasları ile rehberlerini hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,

c) Maarif müfettişleri başkanlıkları arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek,

ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlığa atama

MADDE 7 - (1) Başkan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak kaydıyla, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri doğrultusunda atanır.

Başkanın görevleri

MADDE 8 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

a) 6 ncı maddede belirtilen görevleri yürütmek,

b) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Rehberlik ve denetim programını hazırlatmak, Makam onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön incelemelere ilişkin yazı ve raporları incelemek veya görevlendireceği müfettişler vasıtasıyla şekil, usul ve esas yönlerinden inceletmek; eksikliklerin giderilmesini ve bu çalışmaların ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilmesini sağlamak,

d) Başkanlıkta görevli maarif müfettiş yardımcılarına refakat edecek rehber müfettişi görevlendirmek,

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki alanda gelişmelerini ve hizmet içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Makama sunmak,

g) Bir önceki yılın rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni rehberlik ve denetim dönemi içerisinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi amacıyla, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılacağı toplantılar yapılmasını sağlamak,

ğ) Başkanlığın bütçe taslağının hazırlanmasını ve tahsis edilen bütçenin harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak,

h) Başkanlığın faaliyet alanına giren hususlarda, Bakanlık teşkilatında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,

ı) Gerektiğinde müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını mahallinde denetlemek,

i) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık bürosunun oluşumu, görev ve sorumlulukları

MADDE 9 - (1) Başkanlık bürosu; şube müdürleri, eğitim uzmanları ile yeter sayıda diğer personelden oluşur.

(2) Büro personelinin görevleri şunlardır;

a) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına verilecek görevlendirme yazıları ile diğer yazıları hazırlamak,

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca Başkanlığa sunulan yazı, rapor ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki veya elektronik ortamda arşivlemek,

c) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerine ilişkin istatistikleri tutmak,

ç) Başkanlığın yıllık bütçe hazırlık süreçleri ile giderlere ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Müfettişlerin hak ediş cetvellerini inceleyerek gerçekleştirme işlemine hazırlamak,

e) Başkanlıkta görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile diğer personelin özlük, idari ve mali işlemlerini yürütmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,

f) Bilgi işlem sistemleri üzerinden gelen bilgileri izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,

g) Doküman Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek,

ğ) Başkanlığa ait taşınır mallara ilişkin işlemleri yürütmek ve bunların kayıtlarını tutmak,

h) Başkanlığa intikal eden her türlü evrak kaydını tutmak ve arşivlemek,

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Başkanlığa intikal eden ve Başkanlık personeli tarafından düzenlenen rapor ve dosyalar ile Başkanlığın tarafı olduğu yazışmalar, Başkanın yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve açıklanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Komisyonu ve Görevleri

Sınav Komisyonu

MADDE 10 - (1) Sınav Komisyonu; Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile Müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Denetim Başkanı ile üç genel müdür veya daire başkanından oluşturulur. Aynı usullerle yedek üyeler belirlenir.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Sınav Komisyonu üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katılacağı sınavlarda görev alamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

nav Komisyonunun görevleri

MADDE 11 - (1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Sınavlarla ilgili esas ve usulleri belirlemek ve bu çerçevede sınavların gerçekleştirilmesini sağlamak,

b) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki sınav konularından sınavda sorulacak sorulara esas olacak konu başlıklarını belirlemek,

c) Yarışma ve yeterlik sınav konularını esas alarak sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,

ç) Müfettiş yardımcılığına atanacaklar için yapılacak olan sözlü sınavda, yazılı sınav konularından adaylara sorulmak üzere hazırlanacak soru sayısını belirlemek, soruları hazırlatmak ve sınavı yapmak,

d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesinin oluşturulmasını sağlamak,

e) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak,

f) İtirazların incelenerek karara bağlanmasını ve ilgililere duyurulmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma Sınavına İlişkin Hükümler

Yarışma sınavı

MADDE 12 - (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yarışma sınavına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan katılabilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 13 - (1) Yazılı sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınav şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlar, ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmi Gazete'de, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yazılı sınav başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvurular elektronik ortamda alınır.

Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 14 - (1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hariç olmak üzere, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

ç) Öğretmenlikte sekiz yıl hizmeti bulunanlar bakımından halen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak

şartları aranır.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 15 - (1) Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; %10,

1) Genel esaslar

2) Temel hak ve ödevler

3) Devletin temel organları

b) Genel kültür; %10,

c) Özel alan bilgisi; %40,

ç) Milli Eğitim Mevzuatı; %20,

d) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; %20.

Yazılı sınav

MADDE 16 - (1) Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

(2) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları alanlar itibarıyla ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 17 - (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır.

(2) Adaylar sözlü sınavda, Ek-1 Maarif Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundaki Bölüm-B üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda sınav komisyon üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 - (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden beş iş günü içinde Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde karara bağlanır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 19 - (1) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden beş iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir.

(2) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday, asıl aday listesinde yer alır. Yedek adaylardan müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanlarının eşit olması halinde atanacak aday aynı usulle belirlenir.

(3) Yarışma sınavı sonucunda müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile yedek adaylar, başarı listesinin belirlendiği tarihi takip eden üç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 20 - (1) Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ilişkin duyuru; müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılır. Duyuruda; başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.

(2) Başvurular, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 21 - (1) Müfettiş yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunanlar;

a) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına dair yazılı beyanlarını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanlarını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişikleri olmadığına dair yazılı beyanlarını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğraflarını

başvuru süresi içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler; ayrıca, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve kamu görevlisi oldukları tespit edilenlerin durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama

MADDE 22 - (1) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, verilecek eğitim programına katılmalarının sağlanması amacıyla, Başkanlıkta görevlendirilmek üzere Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır.

(2) Ataması yapılan adaylar, tebligat tarihinden itibaren yasal süre içerisinde görevlerine başlarlar. Yasal süre içerisinde görevine başlamayan adayların atamaları iptal edilir.

(3) Yasal süre içerisinde görevine başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılabilir.

(4) Müfettiş yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir. Sekiz yıllık sürenin hesabında resmi eğitim kurumları ve özel okullarda yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.

(5) Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 23 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Üç yıllık yetiştirme programının ilk iki yılında yapılacak teorik eğitim süreci Başkanlıkta, son bir yılında yapılacak görev başında yetiştirme eğitimi süreci ise illerde maarif müfettişleri başkanlıklarında olmak üzere iki bölümden oluşur.

(2) Teorik eğitim programı; müfettiş yardımcılarına rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma ve araştırma yapma ile tutum, davranış ve temsil gibi müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet birimleri ile yapılacak koordinasyon sonucunda Başkanlıkça hazırlanır ve yürütülür. Teorik eğitim, yetiştirme döneminin ilk iki yılı içerisinde uygun görülen tarihlerde ve yerlerde hizmet içi eğitim programları düzenlemek suretiyle gerçekleştirilir. Teorik eğitimin süresi 120 saatten az olamaz. Teorik eğitimin bölünerek verilmesi halinde her bir eğitimin süresi on iş gününden az olamaz.

(3) Başkanlıkta görevli oldukları iki yıllık süreçte teorik eğitim programı dışında müfettiş yardımcılarının;

a) İlgili mevzuat ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında tecrübe ve birikim kazanmaları,

b) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntemleriyle teknolojiden yararlanma alışkanlığı kazanmaları

sağlanır.

(4) Görev başında yetiştirilme eğitimi, bu maddenin üçüncü fıkrasına göre teorik eğitimi verilen niteliklerin pekiştirilmesi amacıyla müfettiş yardımcılarının yetiştirilme dönemlerinin son bir yılında yürütülen uygulamalı eğitim sürecidir. Görev başında yetiştirme eğitimi programı Başkanlıkça hazırlanır, maarif müfettişleri başkanlıklarınca uygulanır.

(5) Müfettiş yardımcılarının, görev başında yetiştirilme eğitimleri sürecinde Başkanlıkça uygun görülen illerde o ilin maarif müfettişleri başkanlığınca belirlenen bir rehber müfettişin sorumluluğunda çalışmaları esastır. Yeterli sayıda müfettişin olmadığı durumlarda bir rehber müfettişin sorumluluğuna birden fazla müfettiş yardımcısı verilebilir. Rehber müfettişler, gerekli görülmesi durumunda görev başında yetiştirme sürecinin herhangi bir döneminde değiştirilebilir.

(6) Maarif müfettişleri başkanı, grup sorumlusu ve rehber müfettişler, müfettiş yardımcılarının görev başında yetişmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak ve yürütmekle sorumludurlar.

(7) Rehber müfettiş ile grup sorumlusu, görev başında yetiştirme eğitimi sürecinde müfettiş yardımcıları hakkında ilk altı aylık dönemde Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek maarif müfettişleri başkanına sunar. Maarif müfettişleri başkanı formun kendisiyle ilgili bölümünü doldurur. Söz konusu forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları, maarif müfettişleri başkanının önerisi, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile ikinci altı ay içinde rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

(8) Müfettiş yardımcılarının, rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda rehber müfettişler ile birlikte çalışmaları esastır. Müfettiş yardımcıları, münhasıran çalışma yetkisi verilmediği sürece bu konularda tek başlarına çalışamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atamaya İlişkin Hükümler

Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 24 - (1) Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; %25,

b) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; %25,

c) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; %25,

ç) Rehberlik, denetim, adli ve disiplin soruşturma usul ve teknikleri; %25.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 25 - (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının fiilen üç yıllık yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde Sınav Komisyonu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Yeterlik sınavına girecek olan müfettiş yardımcılarının kimlik bilgilerini içeren liste İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik sınavının yeri, tarihi ile sınava ilişkin diğer hususlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az otuz gün önce elektronik ortamda duyurulur.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 - (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının yetiştirme döneminde eğitim amacıyla verilen mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamalar ile rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Yeterlik sınav soruları, 24 üncü maddede belirtilen sınav konuları esas alınarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanır. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ile 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hazırlanacak soruların çerçevesini oluşturacak konular Sınav Komisyonunca belirlenir.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 27 - (1) Yeterlik sınavında 100 puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Sınav sonuçları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanır ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanlar

MADDE 28 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandıkları halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, 26 ncı maddeye göre yapılan sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Bakanlıkça belirlenecek tarihte ikinci kez sınav yapılır.

(2) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar maarif müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı sonuçlarına itiraz

MADDE 29 - (1) Yeterlik sınavı sonuçlarına, sınavların elektronik ortamda ilanı tarihinden itibaren on iş günü içinde bir dilekçe ile doğrudan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Yeterlik sınavı belgelerinin saklanması

MADDE 30 - (1) Yeterlik sınavına ilişkin belgeler ilgili mevzuatına göre Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce saklanır.

Müfettişliğe atama

MADDE 31 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettişliğe atanmak üzere, sınav sonuçlarına itirazın sonuçlandırıldığı tarihten sonra İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenen tarihte müfettiş ihtiyacı olan illerden en fazla on il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunurlar.

(2) Müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atamaları, tercihleri de dikkate alınarak yeterlik sınavında aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır; tercih ettikleri illerden herhangi birine atanamayanlar, Bakanlıkça uygun görülen illere bilgisayar kurası ile atanır.

Müfettişliğe yeniden atama

MADDE 32 - (1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, boş kadro bulunmak şartıyla Bakanlıkça uygun görülen bir il'e yapılabilir. Bu durumda olanların daha sonraki yer değiştirmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Sağlık nedeniyle müfettişlik görevinden ayrılanlar, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından müfettişlik görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu almaları halinde müfettişliğe yeniden atanabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Bölge Hizmeti ve Yer Değiştirme

Hizmet bölgeleri

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettişlerin atama ve yer değiştirmelerine esas olan hizmet bölgeleri ve puan değerleri, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik gösteren illerin gruplandırılması suretiyle Ek-3 Formunda düzenlenir.

Hizmet bölgeleri ve hizmet puanı

MADDE 34 - (1) Bölge hizmeti; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.

(2) Hizmet bölgelerindeki bölge hizmetinin hesaplanmasında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak geçen süreler birlikte dikkate alınır.

(3) Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o ilde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde, bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.

(4) Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.

(5) Hizmet puanları, Bakanlık bilgi sistemi üzerinden hesaplanır ve yer değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerde bu puanlar kullanılır.

lge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 35 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı kadrolarının bulunduğu ilde geçmiş sayılarak, bu il için öngörülen hizmet puanı verilir.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;

a) Asıl görevleri dışındaki görevlere vekaleten ya da geçici olarak yapılan görevlendirme sürelerinin tamamı,

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,

c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler ile kesintisiz üç ay ve daha fazla olan hizmet içi eğitimde geçen sürelerin tamamı

bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(3) Yurt dışında kesintisiz üç aydan fazla geçirilen sürelerin üç aydan fazla olan kısmı birinci bölge hizmetinden sayılır ve bu sürelere Ankara'da görev yapan müfettişler için öngörülen hizmet puanı verilir.

İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi

MADDE 36 - (1) İllerin müfettiş ihtiyacı, illerdeki personel ve kurum sayıları dikkate alınarak Başkanlık ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce müştereken belirlenir.

(2) Ankara ilinin müfettiş ihtiyacının belirlenmesinde, Başkanlıkta görevlendirilen müfettişler ve müfettiş yardımcılarının sayısı dikkate alınmaz.

Zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri

MADDE 37 - (1) Müfettişlerin her bir hizmet bölgesinde bu Yönetmelikle belirlenen zorunlu çalışma süresi kadar çalışarak bölge hizmetlerini yerine getirmeleri esastır.

(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlara ilişkin yer değiştirme duyurusu; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, müfettişlerin bulundukları hizmet bölgesine göre atanabilecekleri hizmet bölgeleri, azami tercih sayısı, bu bölgelerde atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.

(3) Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen bölge hizmetini ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla tamamlayacak olanların görev yerleri, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerinden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettişler, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgeleri ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerin tamamını öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan müfettişlerin atamaları, atanmak istedikleri il'in müfettiş ihtiyacı sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Temmuz tarihinde sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il'e atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bölge hizmetini yapmak üzere görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.

(4) Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinden birinde veya her ikisinde bölge hizmetlerini tamamlayan müfettişler, istemeleri durumunda birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 38 inci maddenin birinci fıkrasındaki süre sınırlılığında bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilirler. Bu istekler, illerin müfettiş ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilir. Başvuru sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda hizmet puanı en düşük olan müfettişten başlanmak üzere ihtiyaç fazlası müfettişlerin atamaları, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine yapılır. Ancak, bu şekilde dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde geçirilen fazla çalışma süreleri diğer hizmet bölgelerinde geçmiş sayılmaz.

(5) Müfettişlerin bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.

(6) Müfettişlerin, kadrolarının bulunduğu ilin dahil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinde bir yıldan az kalan zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılır.

(7) Bu madde kapsamındaki zorunlu çalışma süresinin hesabına, maarif müfettişleri başkanlığı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dahil edilir. Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde zorunlu çalışma süresini dolduranların görev yerleri de bu madde kapsamında değiştirilir.

Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri

MADDE 38 - (1) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişlerin, aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri sekiz yıldan fazla olamaz.

(2) İlgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapan müfettişlerin görev yerleri, bulundukları ilin dahil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan diğer illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunmayan müfettişler, yer değiştirme isteğinde bulunanlardan tercihlerinden birine atanamayan müfettişler ile aylıksız izinli oldukları sürede yer değiştirme başvurusunda bulunmayan müfettişlerin görev yerleri, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine olacak şekilde Bakanlık tarafından re'sen değiştirilir.

(3) İkinci fıkradaki sekiz yıllık sürenin hesabına maarif müfettişleri başkanlığı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dahil edilir. Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde sekiz yıllık çalışma süresini dolduranların görev yerleri de bu madde kapsamında değiştirilir.

(4) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirileceklere ilişkin duyuru, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli diğer hususlara yer verilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri, müfettişlerin tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Mayıs tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılır.

(6) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık durumu özrü hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları il'e tekrar atanamazlar.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il'e atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.

(8) Aylıksız izinli olanlar ile seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden eski görevlerine geri dönenlerin sekiz yıllık sürelerinin hesabında, fiilen görev yaptıkları süreler dikkate alınmak üzere, aylıksız izne ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başlamış oldukları tarih esas alınır.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 39 - (1) İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda; illere göre atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularına bağlı olarak yapılacak atama işlemleri, ilgili yılın en geç 15 Haziran tarihinde sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce planlanacak takvim çerçevesinde yapılır.

(3) Bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları hizmet bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerden en fazla beş il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

(4) Bu Yönetmelikle belirlenen en az zorunlu çalışma süreleri kadar her hizmet bölgesinde çalışarak bölge hizmetini tamamlayan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan illerden en fazla yirmi il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il'e atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde, duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalan kadrolar birlikte değerlendirilir.

(6) Müfettişlerin isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 40 - (1) Müfettişler, atanmak istedikleri ilde eşlerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli göreve tabi kamu personeli olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri, görev yaptıkları ilde eşlerinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması veya teşkilat bulunmakla birlikte durumlarına uygun atanabilecekleri bir görevin olmaması hallerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişler, eşlerinin görevli bulunduğu il'e yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(3) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Her ikisi de müfettiş olarak görev yapan eşlerden hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan eş, hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, her iki müfettişin de, hizmet bölgelerinin her birindeki bölge hizmetlerini birlikte tamamlayabilecekleri şekilde planlanması zorunludur.

(6) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerin yer değiştirme istekleri, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlılıkta yerine getirilir. Eşinin bulunduğu ilde bölge hizmetini yapmamış olanlar bakımından ise aynı zamanda bölge hizmetini de yapmak üzere atamaları eşinin bulunduğu il'e yapılır.

(7) Bu madde kapsamındaki yer değiştirmeler ilgili yılın Ağustos ayı içinde tamamlanır.

(8) Bu madde kapsamında başvuruda bulunanların atamaları o ilin müfettiş ihtiyacı da dikkate alınarak yapılır. Başvuru sayısı ihtiyacın üzerinde olması halinde atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 41 - (1) Müfettişler, sağlık kurulu raporunda kendisi, eşi ve çocuklarının, görev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması; sağlık kurulu raporunda anne ve babaları ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi halinde kardeşleri için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunması şartıyla, hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, müfettişin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu ve boş kadro olan illerden birine ataması yapılır.

(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek müfettişlerin, öncelikle çalıştıkları hizmet bölgesine dahil illerden birine, bunun mümkün olmadığı durumlarda özür durumunun gerektirdiği diğer bölgelerden birine atamaları yapılabilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilenlerden bölge hizmetini tamamlamamış olanların görev yerleri, özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra 37 nci madde kapsamında yapılacak ilk yer değiştirme döneminde bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir.

(4) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;

a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu,

b) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması durumunda aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,

c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

istenir.

(5) Bu madde kapsamında yapılan başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 42 - (1) Müfettişler;

a) Görevli oldukları yerde meydana gelen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğraması,

b) Görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunması,

hallerinde olay tarihinden itibaren altı ay içinde, eşleri, çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit ya da malul gazi olan müfettişler ise süre şartı olmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Eşi, çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit ya da malul gazi olan müfettişlerden, eşinin, çocuklarının, anne, baba ve kardeşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği; birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan müfettişlerden ise, görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunduğuna dair ibarenin yer aldığı Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak belge istenir.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirme istekleri illerin müfettiş ihtiyacı da göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 43 - (1) Müfettişlerden haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklifi getirilenlerin görev yerleri, bulundukları ildeki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, aynı hizmet bölgesindeki diğer illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu şekilde görev yeri değiştirilenler hiçbir şekilde eski görev yerlerine atanamazlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Maarif Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri

Maarif müfettişleri başkanlığının kuruluşu

MADDE 44 - (1) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde il milli eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere maarif müfettişleri başkanlığı oluşturulur.

(2) Maarif müfettişleri başkanlığı; maarif müfettişleri başkanı, maarif müfettişleri başkan yardımcıları, müfettişler, müfettiş yardımcıları ile maarif müfettişleri başkanlık bürosunda görev yapan personelden oluşur.

Maarif müfettişleri başkanının görevlendirilmesi

MADDE 45 - (1) Maarif müfettişleri başkanı; müfettişler arasından, Başkanın önerisi, Müsteşarın uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile görevlendirilir.

(2) Görev yaptıkları ilin dışındaki bir il'e maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerin, 37 ve 38 inci maddeler kapsamında görevlendirilecekleri il'e atanabilecek durumda olması gerekir. Ancak, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan illerden birine maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerde 37 ve 38 inci madde hükümleri aranmaz.

(3) Maarif müfettişleri başkanlığına dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bir müfettiş aynı ilde iki dönemden fazla maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirilemez.

Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri

MADDE 46 - (1) Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Yıllık faaliyet planını hazırlamak, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin olurunu aldıktan sonra uygulamaya koymak, bir örneğini Başkanlığa göndermek,

b) İlde bulunan kurumların rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

c) Rehberlik ve denetim bölgeleri ile gruplarının oluşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yaparak, valilik onayı alınması için il milli eğitim müdürüne sunmak,

ç) Rehberlik ve denetim gruplarınca hazırlanan aylık çalışma programlarını incelemek, uygun bulunanları il milli eğitim müdürünün onayına sunmak ve uygulamaya koymak,

d) Rehberlik ve denetim grupları tarafından yapılan denetimler sonucu hazırlanan öğretim yılı sonu raporlarını incelemek veya incelettirmek, sonuçlarını konularına göre düzenlemek, problemleri ve çözüm önerilerini il milli eğitim müdürlüğüne sunmak,

e) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının ödenmesini sağlamak,

f) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen kurum rehberlik ve denetim raporlarını incelendikten sonra il milli eğitim müdürüne sunmak,

g) Öğretim yılı içinde kurumlarda yapılan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi iş ve işlemlerde müfettişler arasında koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kurumlarla ilgili düzenlenen rehberlik ve denetim raporlarını değerlendirmek ve ilgili yerlere göndermek,

h) Yer değiştirme dönemlerinde başvuruda bulunan müfettişlerin başvurularını inceleyerek onaylamak,

ı) Öğretim yılı sonunda hazırlanacak yıllık faaliyet raporlarını il milli eğitim müdürlüğüne ve Başkanlığa sunmak,

i) İl Milli Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak,

j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Maarif müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 47 - (1) Maarif müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Maarif müfettişleri başkanlığını yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmek,

b) 46 ncı maddede yer alan görevlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görev dağılımlarını yapmak,

ç) İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılımlarını yapmak ya da yapılmasını sağlamak,

d) Maarif müfettişleri başkan yardımcıları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin çalışmalarını izlemek, denetlemek, devam ve devamsızlıklarını takip etmek,

e) Rehberlik ve denetim raporlarını onaylamak,

f) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak,

g) İnceleme ve soruşturmalar için müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek,

ğ) Maarif müfettişleri başkanlığının görev alanına giren konuları incelemek, değerlendirmek, araştırmak amacıyla gerekli görülmesi durumunda müfettiş ve müfettiş yardımcılarından ihtiyaca göre komisyon oluşturmak,

h) Rehberlik ve denetim grupları arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte rehberlik, denetim, inceleme ve araştırma ile ilgili mesleki toplantılara katılmak,

ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma gibi konularda görevlendirilirken, görevlerin dengeli dağıtılmasına özen göstermek,

i) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek veya incelettirmek,

j) Bir önceki öğretim yılında yapılan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi konuların sonuçlarını değerlendirmek ve yeni öğretim yılı içerisinde yapılacak olan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi konulardaki çalışmaları görüşmek, uyulması gereken hususları belirlemek amacıyla öğretim yılı başında, yarıyıl tatilinde, öğretim yılı sonunda ve gerekli görülen durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılacağı toplantılar yapmak,

k) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte mesleki toplantı, rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve benzeri çalışmalar yapmak,

l) Geçici görevli, izinli ve raporlu olduğu sürelerde yerine maarif müfettişleri başkanlığına vekalet edecek maarif müfettişleri başkan yardımcısını belirlemek,

m) Maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli maarif müfettiş yardımcılarına refakat edecek rehber müfettişi görevlendirmek.

Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmesi

MADDE 48 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı;

a) 30 ve daha az olan illerde bir,

b) 31'den 100'e kadar olan illerde iki,

c) 101'den 200'e kadar olan illerde üç,

ç) 201'den 300'e kadar olan illerde dört,

d) 301'den daha fazla olan illerde beş

olmak üzere o ilde görevli müfettişler arasından maarif müfettişleri başkanının önerisi, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile iki yıllığına maarif müfettişleri başkan yardımcısı görevlendirilir.

Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri

MADDE 49 - (1) Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri şunlardır;

a) Maarif müfettişleri başkanının görevde bulunmadığı zamanlarda maarif müfettişleri başkanlığına vekalet etmek,

b) Verilen yetki çerçevesinde inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılımlarını yapmak,

c) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yürütülen rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma ve benzeri konuların takibini yapmak, süresi içinde sonuçlanmasını sağlamak,

ç) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma gibi çalışmalar yapmak,

d) Maarif müfettişleri başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Rehberlik ve denetim bölgeleri ve gruplarının oluşumu

MADDE 50 - (1) Kurumların; bulundukları yerleşim yerlerinin coğrafi durumu, ulaşım şartları, fiziki yakınlıkları ve diğer özellikleri dikkate alınarak rehberlik ve denetim bölgeleri ile rehberlik ve denetim grupları oluşturulur.

(2) Rehberlik ve denetim grupları, ilgili öğretim yılı başlamadan en az on beş gün önce belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları rehberlik ve denetim gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir rehberlik ve denetim bölgesinde bir öğretim yılı görev yapmak esastır.

Grup sorumlusunun görevlendirilmesi

MADDE 51 - (1) Rehberlik ve denetim grubu üyelerinden biri, öğretim yılı başında maarif müfettişleri başkanı tarafından grup sorumlusu olarak bir yıllığına görevlendirilir.

Grup sorumlusunun görevleri

MADDE 52 - (1) Grup sorumlusunun görevleri şunlardır;

a) Grupça yapılacak rehberlik, denetim ve araştırma çalışmalarında işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Grubun yıllık faaliyet planını gruptaki müfettişlerle birlikte hazırlayarak maarif müfettişleri başkanlığına sunmak,

c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda gruptaki müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve maarif müfettişleri başkanına sunmak,

ç) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir Ek-2 Formunu doldurarak maarif müfettişleri başkanına sunmak,

d) Bölgesindeki kurumların, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin geliştirilmesi için, inceleme ve araştırma yapmak,

e) Grubun yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak maarif müfettişleri başkanına sunmak,

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

İnceleme ve değerlendirme komisyonu

MADDE 53 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca yürütülen rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarını incelemek üzere maarif müfettişleri başkanı tarafından inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulur.

İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 54 - (1) İnceleme ve değerlendirme komisyonu; maarif müfettişleri başkanı tarafından gönderilen rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma raporları ile ön inceleme raporlarını incelemek ve sonucu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte maarif müfettişleri başkanına sunmakla görevlidir.

Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu

MADDE 55 - (1) Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu; yeterli sayıda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.

Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 56 - (1) Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları ile diğer yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili bölümlere göndermek,

b) Maarif müfettişleri başkanlığının işleri ile ilgili kayıtları, istatistikleri ve defterleri tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak,

c) Motorlu araç, malzeme ve kırtasiye işlerini maarif müfettişleri başkanının bilgisi dahilinde izlemek, taşınırların korunmasını sağlamak,

ç) Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Büro personeli, iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz; gizlilik dereceli evrak, rapor, ön inceleme ve diğer evrakları maarif müfettişleri başkanının yazılı izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 57 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır;

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde belirtilen görevleri yapmak,

b) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri raporları en geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek süre içinde tamamlamak,

c) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak,

ç) Görevlendirilecekleri birim ve komisyonlardaki çalışmaları yürütmek,

d) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

revlendirme emirleri

MADDE 58 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön incelemelere yönelik görevlendirme emirleri; illerde maarif müfettişleri başkanı, Başkanlıkta ise Başkan tarafından verilir.

(2) İl milli eğitim müdürü hakkında yapılacak inceleme, soruşturma ve ön incelemeler Başkan tarafından görevlendirilen Başkanlıkta görevli müfettişlerce yürütülür.

(3) Rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının yürütülmesinde ilde yeterli sayıda müfettiş olmaması, iddiaların kapsamlı olması veya birden fazla ili kapsaması ve benzeri durumlarda gerek görülmesi halinde illerde görevli müfettişler arasından Başkanın önerisi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayıyla görevlendirme yapılabilir.

Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 59 - (1) Müfettişler, gerekli görülen hallerde; defter, evrak, belge ve bilgileri ilgili dairelerden isteyip inceledikten sonra, asıllarını veya örneklerini alabilirler. Asılları alınan belgelerin birer örneğini onaylayıp mühürleyerek ilgili daireye teslim ederler.

Denetime yardımcı olma

MADDE 60 - (1) Denetime tabi olanlar, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gerektiği gibi yürütülebilmesi için görevleri süresince müfettişlere, yapılan göreve uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

Denetim sırasında izin ve rapor

MADDE 61 - (1) Denetime başlanan kurum ve kuruluş görevlilerinin izinleri, daha önce verilmiş izinlerin kullanılması ile hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin gerekli görmesi durumunda denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(2) Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

Müfettişlerin koordinasyon görevi ve iş devri

MADDE 62 - (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan, inceleme ve soruşturmaların koordinasyon görevini de yerine getirirler. İşin devralınmasını gerektirir bir durumun varlığı halinde konu gerekçesiyle birlikte Başkanlığa veya maarif müfettişleri başkanlığına sunulur. Başkanlığın veya maarif müfettişleri başkanlığının muvafakati üzerine mahallen yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler müfettiş tarafından devralınır.

(2) İşin devri söz konusu olduğunda, durum, taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devralınan ve devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işle ilgili yapılan çalışmalar ile teslim alınan ve teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

Hizmet içi eğitim

MADDE 63 - (1) Müfettişler, mesleki bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda hizmet içi eğitime alınabilirler.

(2) Hizmet içi eğitim programı diğer ilgili birimlerin görüşleri de alınarak Başkanlık ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 64 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

ONUNCU BÖLÜM

Müfettişlik Güvencesi ve Görevden Alınma

Müfettişlik güvencesi

MADDE 65 - (1) Müfettişler, kendi istekleri dışında veya rehberlik ve denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu veya müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.

Müfettiş yardımcılığından çıkarılma

MADDE 66 - (1) Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Faaliyetleri ve Raporlama

Hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi

MADDE 67 - (1) Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, stratejik plan da dikkate alınarak, Başkanlıkça üç yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet planı hazırlanarak Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakan onayı ile uygulamaya konulur. Çalışma programı, her yıl yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre yeniden gözden geçirilir.

(2) Maarif müfettişleri başkanlıkları, Başkanlıkça hazırlanan üç yıllık çalışma programı çerçevesinde yıllık faaliyet planını öğretim yılı başlamadan on beş iş günü öncesine kadar oluşturarak onaylanmak üzere valiliğe gönderirler.

(3) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetleri; ilgili mevzuat, yıllık faaliyet planı, usul esas ve rehberler ile görev talimatları dikkate alınarak yürütülür.

Rehberlik ve denetim ilkeleri

MADDE 68 - (1) Kurumlarda yapılan rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Kurumlarda rehberlik ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılması esastır.

(3) Rehberlik ve denetim faaliyetleri;

a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almalıdır,

b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkararak düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi esas almalıdır,

c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır,

ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlamalıdır,

d) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemelidir,

e) Açık, şeffaf, eşit, demokratik, bütüncül, güvenilir ve tarafsız olmalıdır,

f) İşbirliğini ve katılımı içermelidir,

g) Başarıyı ön plana çıkarmalı, teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir,

ğ) Bilimsel ve objektif esaslara dayalı olmalıdır,

h) Etkili, ekonomik ve verimli olmalıdır.

Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması

MADDE 69 - (1) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, okul ve kurumlara, özel öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere rehberlik yapılır.

(2) Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri:

a) Önleyici rehberlik; denetimlerden bağımsız veya denetim esnasında, kurumsal ve bireysel performansı etkilemesi muhtemel sorun alanlarına yönelik her türlü kaynağın etkin kullanımı ve verimlilik esaslarına dayalı olarak hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılır.

b) Düzeltici ve iyileştirici rehberlik; denetim esnasında, kurumsal ve bireysel düzeyde yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sorun alanlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılır.

c) Geliştirici rehberlik; denetimlerden bağımsız, gelişimin sürekliliği ve yaşam boyu öğrenme esasına dayalı, kurumsal ve bireysel potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilebilmesi amacıyla destekleyici nitelikte yürütülen rehberlik çalışmasıdır.

(3) Rehberlik, birinci fıkrada belirtilen rehberlik alanları ile ikinci fıkrada belirtilen rehberlik çeşitlerinin hepsini, bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

(4) Rehberlik sonucunda düzenlenen rapor, ilgili kurum, birim ve kişilere iletilir. Raporlar, Başkanlıkça uygulamaya konulan esaslar ve rehberlerde belirtilen standartlara uygun olarak düzenlenir.

(5) Müfettişler, esaslar ve rehberlerden de yararlanarak rehberlik faaliyetlerini yürütür.

Denetim hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması

MADDE 70 - (1) Denetim hizmetleri, Bakanlığın görev alanına giren konularda, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarını kapsar. Denetim faaliyetlerinde, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımı ile iyileştirici ve geliştirici yönde katkı sağlamak esastır.

(2) Denetim hizmetlerinin çeşitleri:

a) Süreç ve sonuç denetimi; Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetiminin ilgili birimlerle işbirliği içinde yapılması, süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek ilgili birimlere ve kişilere iletilmesidir.

b) Performans denetimi; yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ile sonuçlarının etkililiğinin, ekonomikliğinin ve verimliliğinin belirlenen hedef ve göstergelerle ölçülmesidir.

c) Sistem denetimi; denetlenen birimin, yönetim süreçleri, faaliyet ve işlemleri ile iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi; kaynakların yeterliliğinin ve amacı doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

ç) Mali denetim; denetlenen birimin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin hesap ve işlemlerinin doğruluğunun; mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

d) Uygunluk denetimi; denetlenen birimin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

(3) Denetim, ikinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarının hepsini, bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır. İkinci fıkrada belirtilen denetim çeşitlerinin hepsini kapsayan denetim şekli genel denetimdir.

(4) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin, ilgili birimlerle işbirliği içinde süreç ve sonuçları ile Bakanlık teşkilatı personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri; izleme ve değerlendirme verileri de dikkate alınarak, plan ve programlara uygun olarak sistematik ve sürekli bir yaklaşımla denetlenir.

(5) İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetiminde, milli eğitim müdürlüklerinin il düzeyinde sunduğu hizmetler ile faaliyet ve işlemleri bir bütün olarak denetlenir ve değerlendirilir.

(6) Denetim uygulamalarında, denetim standartları, denetim esasları veya rehberleri dikkate alınır.

(7) Denetimlerde, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.

(8) Denetimlerde, denetlenen kurumca hazırlanan gelişim planına dayalı izleme ve değerlendirme esastır.

(9) Denetim sonucunda düzenlenen rapor, ilgili birim kurum ve kişilere iletilir. Denetim raporları, Başkanlıkça uygulamaya konulan standartlara uygun olarak düzenlenir.

(10) Müfettişler, denetim rehberlerinden yararlanarak denetim faaliyetlerini yürütür. Müfettişler, denetim hedeflerine ulaşmak için yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.

(11) Bakanlık teşkilatı ile okul ve kurumların denetiminin üç yılda bir periyodik olarak yapılması esastır.

itim kalite standartları, izleme ve değerlendirme

MADDE 71 - (1) Başkanlık, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları düzeyinde eğitim, öğretim ve yönetimi, eğitim göstergeleri, kalite standartları, performans kriterleri ve kurumların öz değerlendirmelerine dayalı olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun raporunda yer alan tespit ve önerilerinin uygulanma düzeyini izler ve değerlendirir.

(2) Kurum ve birimler, rehberlik ve denetim raporunun kendilerine ulaşmasından itibaren bir ay içerisinde raporda belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda, Kurumsal Gelişim Planı hazırlayarak Bakanlığın merkez teşkilatında Başkanlığa, Bakanlığın taşra teşkilatında ise maarif müfettişleri başkanlığına gönderirler.

(3) Başkanlıkça ve maarif müfettişleri başkanlığınca süreç izlenir ve değerlendirilir. İzleme ve değerlendirme, konunun özelliğine göre yeni bir rehberlik ve denetim çalışması olarak da yürütülebilir.

(4) Yılsonu rehberlik ve denetim ile izleme ve değerlendirme raporlarından ülke geneline yönelik olanlar kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuyla Başkanlıkça paylaşılır.

Rehberlik ve denetim bilgi işlem sistemi

MADDE 72 - (1) Bakanlık teşkilatında yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verilerinin yönetimi, Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi üzerinden yapılır.

zenlenecek raporların çeşidi ve kapsamı

MADDE 73 - (1) Müfettişler, yürüttükleri rehberlik, denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre aşağıdaki rapor çeşitleriyle tespit ederler;

a) Rehberlik raporu,

b) Denetim raporu,

1) Süreç ve sonuç denetim raporu

2) Performans denetim raporu

3) Sistem denetim raporu

4) Mali denetim raporu

5) Uygunluk denetim raporu

6) Genel denetim raporu

c) İzleme ve değerlendirme raporu,

ç) İnceleme ve araştırma raporu,

d) Suç duyurusu raporu,

e) İnceleme raporu,

f) Soruşturma raporu,

g) Ön inceleme raporu,

ğ) Tevdi raporu.

(2) Raporların kapsamı şu hususlardan oluşur;

a) Rehberlik raporu; kurumsal ve bireysel faaliyetler ile ilgili olarak; rehberlik ilke ve esasları ile raporlama standartları gözetilerek, katılımcı bir anlayışla, rehberlik yapılanlara yol gösterici nitelikte düzenlenen rapordur.

b) Denetim raporu; Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimine tabi kurum ve kuruluşlarca ve personelince yürütülen iş ve işlemler ile faaliyetlerin denetlenmesi sonucunda, denetim ilke ve esasları ile raporlama standartları dikkate alınarak denetim çeşitlerine göre düzenlenen rapordur.

c) İzleme ve değerlendirme raporu; eğitim, öğretim ve yönetimi; eğitim göstergeleri, kalite standartları, performans kriterleri, yeterlikler ve kurumların öz değerlendirmelerine dayalı olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun, raporunda yer alan tespit ve önerilerin uygulanma düzeyinin izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen rapordur.

ç) İnceleme ve araştırma raporu; Bakanlığın görev alanına giren konu veya alanlarda yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen rapordur.

d) Suç duyurusu raporu; genel hükümlere göre soruşturulacak suçlara ilişkin konularda, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.

e) İnceleme raporu; yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen rapordur.

f) Soruşturma raporu; disiplin suçları kapsamında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen rapordur.

g) Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.

ğ) Tevdi raporu; yetkili mercii Bakanlık Makamı olmayan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca haklarında ön inceleme yapılması gereken memurlar ve diğer kamu görevlilerinin eylemlerine ilişkin konularda veya diğer mevzuat gereğince inceleme ve soruşturma yapılması gereken hususlarda gereği yapılmak üzere yetkili mercie veya ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.

(3) Yıllık faaliyet raporu; Başkanlıkça hazırlanan, Başkanlık ve maarif müfettişleri başkanlıklarının bir yıllık çalışma sonuçlarını içeren, ilgili birimlere ve Müsteşarlığa sunulmak üzere düzenlenen rapordur.

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi

MADDE 74 - (1) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerinde yolsuzluk riski olan alanlar tespit edilerek, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla denetim, inceleme ve soruşturma yapılır.

(2) Denetim görevi sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında, tespitler ve elde edilen deliller düzenlenecek bir raporla görevlendirildikleri makam aracılığıyla yetkili mercie iletilir.

(3) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, risk analizleri de dikkate alınarak rehberlik ve denetim plan ve programının hazırlanmasında göz önünde bulundurulur.

Raporların düzenlenmesi

MADDE 75 - (1) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları sonucunda düzenlenecek raporlar; Başkanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan rehberlik ve denetim esasları veya rehberi ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme rehberinde yer alan usul ve esaslar ile raporlama standartları gözetilerek, belirtilen sayıda ve şekilde düzenlenir.

(2) Raporlar kısa, açık, kolay anlaşılır, tekrara yer vermeyecek tarzda ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılır. Raporlarda ulaşılan görüş, kanaat ve sonuç ile teklifler tereddüt oluşturmayacak nitelikte, belgelere ve mevzuata dayandırılarak açıklanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı mesleki etik davranış ilkeleri

MADDE 76 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, rehberlik ve denetim çalışmaları sırasında, mesleki yardım ve rehberlik hizmeti dışında icra işlerine fiilen karışamazlar.

Yazışma yöntemi

MADDE 77 - (1) Yazışmalar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Başkanlıkta görevli müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya Başkanlık aracılığı ile yazışma yapabilirler. Ancak; Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ve Bakanlığın yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

b) Maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli müfettişler yazışmalarını, bulundukları il içindeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile bulundukları il dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ise il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile yaparlar.

(2) Yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi üzerinden de yapılabilir.

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 78 - (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür ve bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır. Görev esnasında sorulduğunda kimlik belgesi ilgililere gösterilir.

Yolluk ve diğer haklar

MADDE 79 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını talep formu düzenleyerek yetkili muhasebe birimlerinden alırlar.

(2) Hak edişlerin ilgili oldukları aya ait borç devri yapılmadan kapatılması esastır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 80 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 3/10/1993 tarihli ve 21717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il eğitim denetmen yardımcısı ve milli eğitim denetçi yardımcısı olarak atananların yeterlik sınav konuları ile maarif müfettişliğine atama işlemleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

(2) Daha önce başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi veya ilköğretim müfettişi, eğitim müfettişi ve il eğitim denetmeni unvanını kazandıktan sonra bu görevlerinden istekleri veya nakil suretiyle ayrılanlardan bu görevlere yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak kaydıyla, Başkanın önerisi üzerine maarif müfettişliğine yeniden atanabilirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il eğitim denetmeni ve il eğitim denetmen yardımcısı olarak görev yapanlardan bölge hizmetini tamamlamamış olanların eksik kalan bölge hizmetleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre tamamlanır.

Hizmet süreleri ve hizmet puanı

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Milli eğitim başdenetçisi, milli eğitim denetçisi, il eğitim denetmeni olarak geçirilen hizmet süreleri maarif müfettişi olarak, milli eğitim denetçi yardımcısı ve il eğitim denetmen yardımcısı olarak geçirilen hizmet süreleri ise maarif müfettiş yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce milli eğitim başdenetçisi, milli eğitim denetçisi, il eğitim denetmeni ile milli eğitim denetçi yardımcısı ve il eğitim denetmen yardımcısı unvanı almış olanların, bu hizmet süreleri ile askerlik hizmetini temel eğitimden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler dahil devlet memuru olarak çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin geçirildiği yer için öngörülen bölge hizmetinden sayılır ve hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Çalışılması gereken süreden fazla olan süreler, öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde olmak üzere sırasıyla alt hizmet bölgelerinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt hizmet bölgelerinden artan süreler ise çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilir. Daha önce varsa bu kapsamda değerlendirilmiş olan süreler yeniden değerlendirilmez.

(3) Milli eğitim başdenetçisi, milli eğitim denetçisi ve milli eğitim denetçi yardımcısı iken maarif müfettişliğine ve maarif müfettiş yardımcılığına atananların, milli eğitim başdenetçisi, milli eğitim denetçisi ve milli eğitim denetçi yardımcısı olarak geçirdikleri süreler için öngörülen hizmet puanının hesaplanmasında; Ek-3 Formda yer alan puanlar toplamının aritmetik ortalaması sonucu elde edilen puan esas alınır.

Yer değiştirmeye esas hizmet süresi başlangıcı

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Milli eğitim başdenetçisi, milli eğitim denetçisi ve milli eğitim denetçi yardımcısı olarak görev yapmakta iken unvanları maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı olarak değiştirilenlerin, geçici 2 nci maddede belirtilen hakları saklı kalmak kaydıyla, 37 ve 38 inci maddeler kapsamındaki yer değiştirmelerine esas hizmet süreleri, bu unvanları almış oldukları tarih itibarıyla başlar.

Yer değiştirme

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yer değiştirme işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce milli eğitim başdenetçisi ve milli eğitim denetçisi olarak görev yapmakta iken, maarif müfettişi unvanını alanlar bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları ilde çalışmaları gereken görev sürelerine bakılmaksızın ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Görevler

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Eğitim denetmenleri başkanı ve eğitim denetmenleri başkan yardımcısı olarak görev yapanların bu görevleri, görev yaptıkları sürelere bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Ancak bu kapsamda görevi sona erenler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Yürürlük

MADDE 81 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 82 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar