Menu

 

MEB'den okul aile birliği hesaplarına kamu ayarı

İşsizlik Fonu ile deprem fonundaki paralardan sonra, velilerin okullara maddi destek sağlamak amacıyla gönüllü bağış yaptıkları okul aile birliklerinin banka hesapları da Kamu Hazinedarlığı kapsamına alındı.

Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na ait pa­ra­la­rın ka­mu ban­ka­la­rın­da de­ğer­len­di­ril­me­si­ni zo­run­lu ha­le ge­ti­ren ‘Ka­mu Ha­zi­ne­dar­lı­ğı­’ sis­te­mi­nin kap­sa­mı ge­niş­le­til­di.

Özel ban­ka­ya ya­sak

Res­mi Ga­ze­te­’nin dün­kü sa­yı­sın­da Ka­mu Ha­zi­ne­dar­lı­ğı­’nı dü­zen­le­yen teb­liğ­de hem kap­sam hem fa­iz oran­la­rı­na yö­ne­lik önem­li de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­dı. Ya­pı­lan son de­ği­şik­lik­le, okul ai­le bir­lik­le­ri­nin özel ban­ka­lar­da he­sap aç­ma­la­rı ya­sak­lan­dı. Bü­yük bö­lü­mü öğ­ren­ci ve­li­le­ri­nin gö­nül­lü ba­ğış­la­rın­dan olu­şan bu he­sap­lar ar­tık sa­de­ce 3 ka­mu ban­ka­sın­dan bi­ri­ne ya­tı­rı­la­cak ve­ya bö­lüş­tü­rü­le­rek 3’ü­ne da­ğı­tı­la­cak.

1 mil­yar li­ra­yı ge­çer

Teb­liğ dün­den iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gir­di­ği için ha­len özel ban­ka­lar­da­ki tüm okul ai­le bir­li­ği he­sap­la­rı­nın ka­pa­tı­la­rak ka­mu ban­ka­la­rı­na ta­şın­ma­sı ge­re­ki­yor.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın (MEB) okul ai­le bir­li­ği­ni dü­zen­le­yen yö­net­me­li­ği, ai­le­ler­den zor­la ba­ğış top­lan­ma­sı­nı ya­sak­lı­yor. An­cak, uy­gu­la­ma­da ba­ğış­la­rın zo­run­lu ol­ma­sa bi­le ıs­rar ve ik­na yo­luy­la top­lan­dı­ğı bi­li­ni­yor. Ya­pı­lan he­sap­la­ma­lar, okul ai­le bir­lik­le­ri­ne ait he­sap­lar­da yıl­da yak­la­şık 1 mil­yar li­ra ci­va­rın­da pa­ra ha­re­ke­ti oluş­tu­ğu­nu gös­te­ri­yor.

Daha düşük faiz

Kamu bankalarının uygulayacağı faiz oranı da aşağı yönlü değiştirildi. Daha önce, kısa vadeli hesaplara Merkez Bankası’nın politika faizi olarak ilan ettiği 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranından daha az faiz verilemeyeceği hükme bağlanmıştı.

Yüzde 70-90 arası olacak

Dünkü değişiklikle, bankaların 1 aya kadar olan vadeli mevduata uyguladığı ağırlıklı faiz oranı baz alındı. Üstelik bu faizin 1-30 günlük vade aralığına göre yüzde 70-90’ının verilmesi kararlaştırıldı.

Böylece hem faiz oranı aşağı çekildi hem mevduat sahipleri aleyhine kademe getirildi. Bu değişiklik, İşsizlik Sigortası Fonu, zorunlu Deprem Sigortası Fonu ve okul aile birliği paralarına daha az faiz ödeneceği anlamına geliyor.

En önemli gelir bağış toplama

MEB yö­net­me­li­ği­ne gö­re okul ai­le bir­lik­le­ri­nin ge­lir­le­ri ay­ni, nak­dî, şart­lı/şart­sız ba­ğış ve yar­dım­lar­dan; okul­la­rın bün­ye­sin­de­ki kan­tin ve ben­ze­ri yer­le­rin iş­let­ti­ril­me­si, ge­rek­ti­ğin­de iş­le­til­me­sin­den el­de edi­len ge­lir­le­rin­den; eği­tim sa­at­le­ri dı­şın­da ger­çek­leş­ti­ri­len sos­yal, kül­tü­rel, spor­tif, kurs, pro­je, sı­nav, top­lan­tı, kam­pan­ya ve ben­ze­ri ge­lir ge­ti­ri­ci et­kin­lik­ler­den sağ­la­nan ge­lir­ler­le di­ğer ge­lir­ler­den olu­şu­yor.Ve­li­le­rin ba­ğı­şa zor­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı hük­me bağ­la­yan yö­net­me­lik, ge­lir­le­rin ban­ka­lar­da açı­la­cak he­sap­lar­da top­lan­ma­sı­nı da zo­run­lu kı­lı­yor.

BUGÜN

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar