Menu

 

MEB,görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak?

MEB,görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak?

MEB 16 Aralık 2015 tarihinde şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapacak.Başvurular 19 Ekim - 04 Kasım 2015 tarihlerinde yapılacak.Sonuçlar 6 Aralık 2015 tarihinde açıklanacak.

ŞEF ve MEMUR SAYILARI

2217 şef;117 merkez,2100 taşra,
3174 Memur;74 merkez,3100 taşra

2015 Yılı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sınavı (Şef - Memur) Başvuru Kılavuzu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan personelin 19 Ekim - 04 Kasım 2015 tarihleri arası elektronik ortamda başvuruları alınacaktır.

Merkez ve taşra teşkilatı Şef ve Memur kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavı 06 Aralık 2015 Pazar günü Saat : 10:00'da ANKARA, İSTANBUL İZMİR, ADANA, BURSA, ANTALYA, KAYSERİ, SAMSUN, TRABZON, DİYARBAKIR,ELAZIĞ, VAN, EDİRNE, GAZİANTEP, DENİZLİ, ERZURUM, ESKİŞEHİR, KONYA, ZONGULDAK, SİVAS illerinde yapılacaktır.

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde: " (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir. " hükmüne göre merkez ve taşra teşkilatı boş kadrolarının dereceleri, sayıları, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıkları, sınavdaki ağırlıkları ve soru sayıları aşağıda belirtilmiştir.

2. BAŞVURU ESASLARI

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yer alan hükümler gereği;

a) İlan edilen şef ve memur kadroları için başvuru tarihinin son günü itibarıyla (04 Kasım 2015) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

b) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

c) Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacaktır.

ç) Başvurular Bakanlıkça incelenerek, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

2.1. BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 ncı fıkrası gereği;

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile üçüncü fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak. Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar

Başvurunun son günü (04/11/2015) itibarıyla;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak. (Devlet Memuru iken yapılan askerlik görevi süreye dahil edilecek.) Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar

Başvurunun son günü (04/11/2015) itibarıyla;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak. (Devlet Memuru iken yapılan askerlik görevi süreye dahil edilecek.)

2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

a) Görevde yükselme sınavı başvuruları, 19 Ekim - 04 Kasım 2015 tarihleri arasında saat: 18.00'e kadar elektronik ortamda alınacaktır.

b) Aday, http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile "Elektronik Başvuru Formu"na girerek başvuru işlemini yapabilecektir.

c) Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini "Elektronik Başvuru Formu"na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir.

d) Adaya ait bilgilerde bir hata yoksa adaya ait "Elektronik Başvuru Formu" ilgili birimler tarafından başvuru süresi bitimine kadar sistemde onaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.

e) Adaya ait "Elektronik Başvuru Formu"nun bir çıktısı, birim yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenerek adaya verilecektir.

f) Elektronik Başvuru formunun bir sureti adayda kalacak, bir sureti de aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar özlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır.

Başvuruda bulunacak adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi vb. bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda başvuruda bulunan bazı adaylar açısından başvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Adaylar tarafından bilgilerin elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz,başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.

Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek, adaylara başvuru süresi içerisinde İKGM tarafından cevap verilecektir. Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise bunlar sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir
nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve "elektronik başvuru formu" nda "engel durumlarını" ve "almak istediği hizmet" kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

UYARI:

Aday, yaptığı Elektronik Başvuru Formu ile Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2.3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

b. Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

c. Aday, sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa,

ç. Başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (19 Ekim -04 Kasım 2015) yapılmamışsa,

d. Görevde yükselme sınavına katılmak için elektronik ortamda yapılan başvuru süresi içerisinde onaylanmamışsa,

e. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyorsa veya bu durumun sonradan tespit edilmişse, adayın görevde yükselme sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2.4. SINAV ÜCRETİ

a. Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 80 TL'yi (seksen TL KDV dahil), (19 Ekim -04 Kasım 2015) tarihleri arasında MEB. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla yatıracaktır.

b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

c. Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (2015 yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef /Memur Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.

ç. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır Ücretler hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. Buna göre; adaylar herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden TC nüfus cüzdanı ile başvurmaları halinde iade işlemi gerçekleştirilebilir.

Aday, hangi sebeple olursa olsun sınava girmemişse ücret iade talebinde bulunamaz. Sadece idare tarafından sınavın iptal edildiği durumlarda adaya ücret iadesi yapılır.

2.5. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri yerler ile kimlik bilgilerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin adaylar tarafından internet ortamında alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, ÖDSGM'nin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.

MEB, görevde yükselme sınav Kılavuzu (PDF) İNDİRİN

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar