Menu

 

İlkokul ve Ortaokul Nakillerinde Temel Hususlar

İlkokul ve Ortaokul Nakillerinde Temel Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazıda "Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketi iğin in azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kuramları arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur." denildi.


Tüm Öğrenciler Bir Üst Sınıfa Geçecek! - YENİ 


 "Okul Müdürlüklerinin Dikkatine,

Bilindiği üzere 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü tamamlanacaktır. Genel Müdürlüğümüze bağlı ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin dönem sonu iş ve işlemlerinde aksaklıkların oluşmaması adına nakil işlemleri 3 Ocak 2020 ile 3 Şubat 2020 tarihleri arasında kapatılacaktır. Bu hususta dönem sonu iş ve işlemlerinde aksaklıklara mahal verilmemesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Nakil işlemleri gerçekleştirilen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin kayıtlı oldukları sınıf seviyelerine göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı güncel Haftalık Ders Çizelgelerinde belirtilen toplam seçmeli ders saati kadar, öğrencilerin seçmeli derslerinin e-Okul sistemi üzerinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanması sağlanmalıdır.

2) Nakil işlemi gerçekleşen ve kayıtlı olan tüm öğrencilerin sınıf/şube haftalık ders programları ve ders öğretmenlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde tanımlanarak öğrencilere ait tüm derslerin (seçmeli dersler dahil)not girişlerinin e-Okul sistemi üzerinde karne gününden önce mutlaka tamamlanması sağlanmalıdır.

3) Yabancı Öğrenci Uyum Sınıfı İşlemleri ile ilgili 16.12.2019 tarihli e-postada belirtilen "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Kurum İşlemleri/Şube İşlemleri" ekranında açılan uyum sınıflarındaki öğrencilerin sınıf seviyelerindeki normal şubelere alınarak "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Kurum İşlemleri/Şube İşlemleri" ekranında açık görünen uyum şubelerinin ivedilikle silinmesinin sağlanması..." hususları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanmadığı tespit edilmiş olup söz konusu iş ve işlemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dönem sonu eğitim öğretim faaliyetlerimizin nitelikli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Müdürlüğünüzce gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı"

İlkokul ve Ortaokul Nakillerinde Temel Hususlar

Okul öncesi ve İlköğretim(İlkokul-Ortaokul) kurumlarında nakiller yönetmeliğin 12.maddesine göre yapılmaktadır.

Okul öncesi ve İlköğretim(İlkokul-Ortaokul) kurumlar yönetmeliğinde 12.maddenin son hali: (En son 10 Temmuz 2019 da değişiklik yapıldı.)

MADDE 12 – (1) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini, öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-Okul sisteminde gerçekleştirir.

(2)  Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.

(3) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

(4) Kaldırıldı

(5) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları, millî sporcu olan çocuklar, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.

(6) Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde yapılır.

(7) Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.

(8) Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır.

(9) Anne ve babanın ikisinin de çalışması ve istemeleri hâlinde öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır.

(10) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır.

(11) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim kurumları ile imam-hatip ortaokullarında, ortaokul haftalık ders çizelgesi dışındaki zorunlu derslerden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, bu dersler dışındaki diğer zorunlu derslerden başarılı olmaları durumunda velilerinin yazılı başvurusu ile başka bir ilköğretim kurumundaki bir üst sınıfa nakilleri yapılır.

(12) Taşıma kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim kurumlarına naklen kaydedilir.

(13) Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, kayıtlar ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim kurumuna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

 

 

İmam hatip ortaokullarına nakiller nasıl ve ne zaman yapılır?

Okul öncesi ve İlköğretim kurumlarına nakiller yönetmeliğin 12.maddesinde düzenlenmiştir.

Nakille ilgili 12.maddenin 6.fıkrasının son hali:

Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde yapılır.

Bu maddenin altıncı fıkrası 25 Haziran 2015 tarihinde değiştirildi.Ortaokullardan imam-hatip ortaokullarına nakiller, bu değişikliğe göre yapılacağı için bu değişikliği burada ele almamız gerekiyor.

Ortaokuldan İmam-hatip ortaokullarına geçmek isteyen öğrencinin nakli;imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından,

a) 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar
b) 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar

yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde yapılır

Daha önceden bu zorunlu derslerden eylül ayı içerisinde yapılan sınavda başarılı olanların nakli yapılıyordu.25 Haziran’da yapılan değişiklik ile  komisyon getirilerek iki farklı gruba ayrılmış oldu.

Bu okullara nakil düşünen velilerin bu hususları iyi bilmeleri gerekir.

Ogretmenler.Com

Son DüzenlenmeÇarşamba, 29 Nisan 2020 12:18
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar