Menu

 

2015 Bilim merkezleri öğretmen atama kılavuzu

2015 Bilim merkezleri öğretmen atama kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında başvuru yapılabilecek alanlara ilişkin kontenjanlar açıklanmıştır.

Bilim ve Sanat Merkezleri Kontenjanları için TIKLAYINIZ.


 

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı.

Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak öğretmen alımı yapılacaktır. Atamalara ilişkin başvurular 1 -7 Eylül 2015 tarihleri arasında bakanlığımızın mebbis.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Belirlenen atama ölçütleri ve mevzuat hükümleri atama kılavuzunda bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama e-Kılavuzu'nda belirtilen hususlarda yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin 7 Eylül 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

1. İLGİLİ MEVZUAT

1) 30/05/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

2) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

3) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliği.

4) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

5) Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.

6) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı

kararı.

2. İLKELER

Bilim ve sanat merkezlerine başvuru ve atama işlemlerinde;

a) Atama yapılacak alanlarda başvuru yaptığı ilin bilim ve sanat

merkezinde norm kadro açığının bulunması,

b) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan

değerlendirmede, alanlar bazında puan üstünlüğü,

c) Atamalarda, tercihler ve puan üstünlüğüne göre işlem yapılması

esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Bu kılavuz; Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında, halen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede alanlar bazında puan üstünlüğü olan öğretmenlerin bilim ve sanat merkezlerine tekrar atanmak için başvuru ve atama işlemlerini kapsar.

3.2. Atamalar, başvuruda bulunan öğretmenlerin "en son Bakanlık atama alanı"na göre yapılacaktır.

3.3. Atanamayanların bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuru hakları, ATAMA PUANLARININaçıklandığı tarihten itibaren yeniden yapılacak değerlendirmeye kadar geçerli olacaktır.

3.4. Bu atama döneminde, bilim ve sanat merkezlerine atama yapmak üzere EK-1 Tablodaki alanlarda başvuru alınacaktır.

3.5. Aylıksız izinli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir. Ancak atamalarının yapıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde göreve başlamamaları halinde atamaları iptal edilecektir.

3.6. Bakanlık merkez, taşra veya diğer kurumlarda geçici görevli olanlar ve yurt dışı görevinde bulunanlardan, başvuru tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.

3.7. Bilim ve sanat merkezlerinde yönetici (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) konumunda olanlar ile diğer eğitim kurumlarında yönetici konumunda olanların bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları halinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

3.8. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler" başlıklı 50'inci maddesinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.

Ataması gerçekleştirilenler, eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla atama tarihinden sonra oluşan ve öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde belirtilen mazeret durumlarına bağlı olarak istemeleri halinde atamaları iptal edilebilecektir.

3.9. Atama koşullarını taşımadıkları halde atanan veya göreve başlayanların bu atamaları iptal edilerek sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

4. KOMİSYONLARIN OLUŞUMU

Bilim ve sanat merkezlerine atanacak adaylar için duyuru, başvuru ve değerlendirme amacıyla BakanlıkçaBölge Sözlü Sınav Komisyonu ve Valiliklerce İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

Bu komisyonlardan;

7) İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu:

İllerde İnsan Kaynaklarından sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında, Özel Eğitim Hizmetlerinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı/Şube Müdürü, ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilen bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, bir İlkokul Müdürü, bir Ortaokul Müdürü ve bir Lise Müdüründen oluşur.

İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu sekreterya işlemleri illerdeki öğretmen atamadan sorumlu birimlerce yürütülür.

8) Bölge Sözlü Sınav Komisyonu:

Bakanlığa ulaştırılan değerlendirme sonuçlarından, sözlü sınavına alınacak aday sayısına göre Bakanlıkça ihtiyaç kadar bölge sözlü sınav komisyonları oluşturulur.

9) Bölge Sözlü Sınav Komisyonu:

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Milli Eğitim Uzmanı veya Eğitim Uzmanı arasından görevlendirilecek bir personelden oluşur.

Bölge Sözlü Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

d) Komisyonların görevleri

10) İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu:

Bu komisyon; kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, başvuru belgelerini EK-2 öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden inceler. Yapılan değerlendirme sonucu, alanlar bazında en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere başarı durumu listesi (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) oluşturur. Alanlar bazında merkezlerin norm ihtiyacının 3 (üç) katı, bölge sözlü sınavına (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) alınması için sonuçları Bakanlığa bildirir.

11) Bölge Sözlü Sınav Komisyonu:

Bölge Sözlü Sınav Komisyonu'nun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonunca bildirilen adaylara sözlü sınavı yapmak, değerlendirmek,

c) Sözlü sınavına katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak,

ç) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

d) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Sözlü sınavına katılan adayların başarı sıralamasını EK-2 Değerlendirme kriterleri üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavından alınan notun %40'mm toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlemek.

5. BAŞVURU

5.1. Başvuru

Bilim ve sanat merkezine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

12) Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak,

13) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinde alanı itibariyle boş normun bulunması,

14) Alanında en az 3 yıl (stajyerlik dahil) öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak.

5.2. Başvuru Yerleri ve Süresi

Başvurular; 01Eylül -07 Eylül 2015 tarihleri arasında, Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır. Başvuruda bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu' nu doldurduktan sonra, EK-2 değerlendirme formundaki belgeleri de ekleyerek görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.Kurum müdürlüklerince onaylanan başvurular, daha sonra sistem üzerinden, ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

6- YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

e) Başvuruda Yapılacak İşlemler

e) Elektronik Başvuru Formu'na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden sırasıyla "Başvuru İşlemleri"ne sonrasında "Bilim Sanat Başvuru İşlemleri"

linkine tıklayarak "kullanıcı adı ve şifre" ile girilebilecektir.

f) Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

g) Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısı alınacak, EK-2 değerlendirme formundaki belgeleri de ekleyerek onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

ç)Eğitim Kurumu müdürlüğü, başvuruyu inceleyip Kılavuzdaki şartlara uygun olanları onaylayacaktır. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Başvuru Formu'nun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte öğretmene imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formu'nun bir nüshası öğretmene geri verilecek, diğer nüshası ekleriyle birlikte İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonuna teslim edilecektir.

h) Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu'nu yanlış doldurduğunu beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini,başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu halinde; yapmış olduğu başvuru reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

i) Başvuru ve onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.

j) Değerlendirme sonuçları, http://orgm.meb.gov.tr/adresinde yayımlanacaktır.

6. ATAMALAR

6.1. Tercihler

Öğretmenler, Bilim ve Sanat Merkezleri Elektronik Başvuru Formuna yansıtılan kurumlar arasından birden fazla bilim ve sanat merkezi bulunan illerde il içi tercihte bulunabileceklerdir. Bir tane bilim ve sanat merkezi bulunan illerle sadece il değerlendirme komisyonuna başvuru yaptığı ildeki bilim ve sanat merkezini tercih edebileceklerdir.

6.2. Atamaların Yapılması

15) Atamalar görevlendirme şeklinde, merkezlerin norm ihtiyaçlarına göre

yapılır.

16) Atamalar, Bölge Sözlü Sınav Komisyonun değerlendirmeleri sonucunda alanlar bazında atama puanı üstünlüğü esas alınarak adayların tercihleri doğrultusunda, Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

17) Adayların atama puanlarının eşitliği halinde, öğretmen seçim kriteri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre puanı fazla olan adaya öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise hizmet süresi az olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir.

6.3. Atama Sonuçlarının Duyurulması

Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

6.4. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Öğretmenlere atama kararnameleri, en kısa zamanda tebliğ edilerek görevden ayrılma ve başlama işlemleri tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'ne işlenecektir.

ATAMA TAKVİMİ

Sıra No

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

01 Eylül-07 Eylül 2015

2

İl Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirmelerin Yapılması

8 Eylül- 15 Eylül 2015

3

İl Değerlendirme Komisyonları Sonuçlarının İnternet Yoluyla Duyurulması

16 Eylül 2015

4

İl Değerlendirme Komisyonlarınca Yapılan Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Duyurulması

17 Eylül - 23 Eylül 2015

5

Bölge Sözlü Sınav Komisyonlarınca Sözlü Sınavların Yapılması

28 Eylül - 23 Ekim 2015

6

Bölge Sözlü Sınav Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının İnternet Yoluyla Duyurulması

28 Ekim 2015

7

Bölge Sözlü Sınav Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına İtiraz

30 Ekim - 5 Kasım 2015

8

Atamaya esas puana göre sonuçların duyurulması

13 Kasım 2015

9

Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması

16 Kasım - 20 Kasım 2015

 

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nu indirmek için tıklayınız.

 

Son DüzenlenmeSalı, 01 Eylül 2015 06:39
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar